is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38. Meditatie.

DE LIEFDE HERSTELT DE ZÓNDEN.

* Een- Farizeër verzocht Jezus bij zich ten eten. Hij ging het huis. binnen en zette zich aan tafel. Ter zelfder tijd kwam een slechte vrouw, die wist dat Jezus bij den Farizeër aan tafel was, met een albasten kruik vol welriekende olie daar aan en, zich aan zijn voeten plaatsend, begon zij die met haar tranen te besproeien. Zij droogde ze met haar haren af, kuste ze en begoot ze met die welriekende olie.... Jezus zeide tot de vrouw: „Uw zónden zijn u vergeven, uw geloof heeft u behouden, ga iri vrede”...: En tot Simon zeide Hij: „Vergeven zijn haar vele zonden, omdat zij veel bemind heeft.”.

(Vgl. Luc. VII. 36. 37. 38. 47. 48. 50.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich het huis van den Farizeër voorstellen, een groot getal gasten zit er met Jezus aan tafel, Magdalena ligt aan de voeten van Jezus.

2e Voorspel. Geef, o mijn Zaligmaker, dat ik het berouw en de liefde van die boetvaardige zondares navolgend, waardig worde, zoals zij de vergeving van vele zonden te verkrijgen.

Ie Punt. De liefde is de volmaaktste voldoening voor de bedreven zonden.

Vergeven zijn haar vele zonden, omdat zij veel bemind heeft. Die woorden, door onzen goddelijken Meester ten gunste van Magdalena en van alle ware boetvaardigen ge* sproken, bevatten zo heilzame onderrichtingen, dat men ze niet genoeg overwegen kan. Vergeven zijn haar vele zonden, omdat zij veel bemind heeft. De menigte van onze zonden is dus geen beletsel voor de vergeving, als men zijn grote en langdurige ongetrouwheid door een grote liefde herstelt. Ja wat meer is, God wiens dierbaarste eigenschappen de goedheid en de barmhartigheid zijn, stelt er zijn behagen in om de genade overvloedig te maken, waar de zonde over*