is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44. Meditatie.

VIJFDE ZALIGHEID. — BARMHARTIGHEID JEGENS DE NAASTE.

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven.

(Matth. V. 7.)

Voorbereidend gebed. Z/e bladz. 3.

Ie Voorspel. Verbeelden wij ons wederom Jezus, op de berg neergezeten en tot het volk sprekend.

2e Voorspel. O Jezus, doe mij de oneindige barmhartig» heid van uw goddelijk Hart goed kennen en gewaardig U mij de genade te verlenen, die in geheel mijn gedrag te doen uitschijnen.

Ie Punt. Barmhartigheid en goedheid van Jezus voor de mensen.

Om een juist denkbeeld te hebben van de barmhartigheid die wij ten opzichte van de evennaaste moeten oefenen, moeten wij overwegen hoe onze goede Meester die zo zoete en zo beminnelijke deugd zelf beoefend heeft. Zijn goddelijk Hart was gevoelig voor alle ellenden; Hij werd vertederd bij het zien van de weduwe van Naïm en gaf haar den zoon weder, dien zij verloren had; Hij weende bij het graf van Lazarus; Hij weende bij de poorten van Jeruzalem over de rampen die over de ondankbare stad komen zouden; Hij toonde altijd het tederste medelijden jegens de bedrukten en de levendigste ijver om hen van hun kwellingen te bevrijden. Zijn goedheid jegens de zon» daars was niet minder groot. Jezus schonk vergeving aan allen die tot Hem terugkeerden. Hij nodigde hen uit, om in zijn Hart het hulpmiddel voor hun kwalen en de ge* nezing van hun zielen te komen zoeken. Komt tot Mij, sprak Hij hun toe, gij allen die vermoeid en beladen zijt, gij die zucht onder het gewicht van uw boosheden, en gij