is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zult in Mij een Verlosser vinden, die bereid is u te ver* kwikken en te ondersteunen. O oneindige barmhartigheid van Jezus, wie kan U begrijpen?.. ., Hij heeft die barm* hartigheid nog verder getoond in treffende en zielroerende parabelen, zoals van den verloren zoon, van den barm* hartigen Samaritaan, van den goeden Herder en in zovele andere, die wij niet genoeg overwegen kunnen. Zij schilderen ons op de levendigste wijze de tederheid, goed* heid en liefde van zijn aanbiddelijk Hart jegens de zwakken en de zondaars. Maar om de gesteltenis van dat Hart te kennen, is het niet eens nodig de woorden en handelingen van zijn sterfelijk leven te overwegen. Wie onzer heeft zelf niet ondervonden, dat het Hart van Jezus de toevlucht van alle ellendigen is en dat noch het getal, noch de groot* heid van onze zonden zijn oneindige liefde vermag te ver* minderen of zijn lankmoedigheid te vermoeien. O Hart van mijn Jezus, maak dat wij u kennen, en uw goddelijke barrii* hartigheid verheerlijken door een onbegrensde liefde en een onbeperkt vertrouwen.

2e Punt. Wij moeten de barmhartigheid van Jezus navolgen.

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven. Het Hart van onzen goddelijken Meester is onze schuilplaats, onze hoop en ons heil. Maar vergeten wij toch niet, dat Het ook ons Voorbeeld is. En worden ons alle deugden van Jezus ter navolging voorgesteld, Hij wil toch vooral, dat wij in ons gedrag de barmhartigheid doen uitschijnen, waardoor Hij zich zo bijzonder onderscheidde. Jezus is de Zaligmaker van alle mensen en zijn Hart heeft voor hen niets dan zachtheid en goedheid. Wij zijn de navolgers van Jezus; moeten wij dus niet in die gesteltenis van zijn Hart delen? Vrezen wij toch niet, het verdragen van elkander, het geduld, de liefde en de zachtzinnigheid jegens onze evennaaste te ver te drijven. Jezus kan ons in de oordeelsdag geenszins een toegeeflijk*;