is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45. Meditatie.

ZESDE ZALIGHEID. — ZUIVERHEID VAN HART.

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. (Matth. V. 8.)

Voorbereidend gebed. Zie bladzi 3.

Ie Voorspel. Verbeelden wij ons wederom Jezus, op de berg neergezeten en tot het volk sprekend.

2e Voorspel. O Jezus, mijn hemelse Bruidegom, maak mij volkomen zuiver van hart, opdat ik U zien mag.

Ie Punt. Waarin de zuiverheid van hart bestaat, waartoe onze heilige roeping ons verbindt.

Jezus, de Heilige der Heiligen, heeft volgens de uitdrukking van de H. Schrift zijn welbehagen onder de leliën. Hij deelt zich aan de zuivere harten mede, doet hun zijn goddelijke beminnelijkheden kennen, ontdekt hun zijn ge* heimen en behandelt hen met een onbegrijpelijke gemeen* zaamheid. Dit betekenen de woorden: Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Geroepen tot een zo zoete en innige vereniging van ons hart met dat van onzen goddelijken Meester, moeten wij dus onze gedach* ten en neigingen meer en meer zuiveren. Wij moeten door een gedurige waakzaamheid over de neigingen van onze geest en van ons hart ons beijveren, om de zuiverheid van de Engelen na te volgen, ja zelfs de zuiverheid van van het Hart van Jezus, voor zover dit met de genade Gods voor zwakke schepselen mogelijk is. Zo zullen wij behagen aan dat aanbiddelijk Hart, dat uit liefde voor de zuiverheid uit een Maagd heeft willen geboren worden, en stervende haar tot moeder gegeven heeft aan den maag* delijken leerling, wien de heilige deugd van zuiverheid reeds zoveel bijzondere gunsten van zijn goddelijken Meester had doen verwerven.