is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen zoon voor iemand opgesteld, niet versmaden kan, omdat hij er de woorden, gevoelens en verlangens van zijn zoon in erkent, zo kan ook God de Vader dit gebed niet onverhoord laten, omdat Hij er de woorden, de gevoelens en heilige verlangens van zijn enigen Zoon Jezus in ziet.

In dit gebed bidden wij waarlijk door Jezus, want het zijn

zijn eigen woorden. Wij moeten dus het gebed des Heren boven alle andere gebeden stellen. Al gaan wij ook bij alle boeken der wereld, bij alle leraars van de

H. Kerk, bij alle Engelen en Heiligen te rade, zij kunnen

ons geen zo heilig, zo waardig of nuttig gebed aanwijzen. Hoeveel genaden en verdiensten zouden wij bekomen, in* dien wij het altijd goed wisten te bidden! O Jezus, leer mij dan dit gebed met grote eerbied en met een onbegrensd vertrouwen bidden.

2e Punt. God is onze Vader; wij zijn zijn kinderen.

Zó zult gij dus bidden: Onze Vader, die in de Hemel zijt, uw Naam worde geheiligd. De enige Zoon van God zelf leert ons, de zoete naam van Vader te gebruiken als wij bidden. Hij is onze Broeder geworden door het mysterie van zijn Menswording. Wij worden niet alleen kinderen van God genoemd, maar zijn het inderdaad, zegt de H. Joannes. God bemint en beschouwt ons als zijn kinderen. Hij maakt ons deelachtig aan al de verdiensten van zijn Zoon Jezus, en zal ons in zijn eeuwige erfenis doen delen, indien wij ons getrouw als zijn kinderen gedragen. Met wat een vers trouwen, met hoe grote erkentelijkheid moeten wij niet doordrongen zijn, als wij de woorden uitspreken: Onze Vader, die in de Hemel zijt! God is de Vader van Jezus en ook onze Vader. In naam van dien goddelijken Meester en in vereniging met Hem en al zijn broeders der lijdende, strijdende en zegevierende Kerk bidden wij. Wij voegen er bij: die in de Hemel zijt. Naar dat hemels rijk, de eeuwige woning van onzen Vader, onze eeuwige bestem»