is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Vader, verlos ons van het kwade. Hoe walgt mij de aarde, als ik aan de Hemel denk.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

61. Meditatie.

BEWEEGREDENEN VAN HET VERTROUWEN, DAT WIJ IN HET GEBED STELLEN MOETEN.

Vraagt en gij zult verkrijgen, zoekt en gij zult vinden, klopt en men zal voor u opendoen; want al wie vraagt verkrijgt, al wie zoekt vindt, alwie klopt, hem zal worden opengedaan. (Matth. VII. 7. 8.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich Jezus verbeelden, op de berg neer* gezeten, omringd door zijn leerlingen en door een grote menigte volks, tot wie Hij het woord richt.

2e Voorspel. Boezem mij, o Heer, dat kinderlijk ver> trouwen in, dat U eer aandoet en alles van uw goddelijk Hart verkrijgt.

Ie Punt. God verhoort altijd onze gebeden, als ze goed geschieden.

Wij kennen niet genoeg de gesteltenis van Gods Hart te onzen opzichte, en het vurig verlangen dat Hij heeft, om ons met zijn goederen te verrijken. Laat ons vandaag de woorden van onzen goddelijken Meester met alle mogelijke aandacht overwegen. Vraagt en gij zult verkrijgen, zoekt en gij zult vinden, klopt en men zal voor u opendoen; want alwie vraagt verkrijgt, alwie zoekt vindt, alwie klopt, hem zal worden opengedaan. Of welk mens is er onder u, die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt, of die hem een slang geven zal, als hij een vis vraagt? En Hij