is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heersen: alle vermogens van onze ziel moeten volkomen aan Hem onderworpen zijn en onderling in een volmaakte overeenstemming samenwerken, om Hem te beminnen en te dienen. Op deze onderwerping van de ziel aan God en de onderlinge overeenstemming en samenwerking van al haar vermogens in de dienst van God is de vrede en de rust van dat rijk gegrond. Indien derhalve ons verstand door het geloof, ons oordeel en onze wil door een blinde gehoorzaam» heid, onze neigingen en driften door een gedurige verster» ving, en ons hart door een oprechte liefde aan God onder» worpen zijn en eendrachtig tot zijn liefde en zijn dienst samenwerken, dan zullen wij een duurzame vrede, een ware blijdschap, een heilige rust en een overvloed van alle hemelse gaven genieten.... Maar heerst God niet, of slechts ten dele in ons; zijn ons verstand, ons oordeel, onze wil, onze kwade neigingen en ons hart niet of slechts gedeeltelijk aan God onderworpen,, dan zal er in ons verdeeldheid, ontstelte» nis en grote onrust zijn. De verwijtingen van ons geweten, de ongerustheid en neerslachtigheid zullen de plaats innemen van de zoete vrede. God zal zich meer en meer van ons verwijderen, en wij lopen gevaar dat alle goederen van genade, waarmee onze ziel verrijkt was, ons door de vijanden van onze zaligheid ontnomen worden. O mijn Jezus! behoed mij tegen zulk een onheil. Geef, dat al de krachten van mijn ziel U geheel zijn toegewijd en altijd in volkomen eendracht samenwerken tot de volmaakte vervulling van uw heilige wil en de uitbreiding van uw glorie.

2e Punt. Om de vrede te behouden, moeten wij ons met Jezus verenigen en aan de bekoring weerstaan.

Als een sterke in volle wapenrusting zijn huis bewaakt, dan is alwat hij bezit, in veiligheid. Maar wanneer een sterkere dan hij hem overvalt en overwint, dan ontneemt hem deze al de wapenen waarop hij zijn vertrouwen stelde, en verdeelt zijn buit. Deze woorden herinneren ons aan het allerkrach»