is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grote geheim van het allerheiligste Sacrament, dat Hij wel» dra instellen zal: Ik ben, zegt Hij, het levend Brood, dat uit de Hemel is neergedaald; zo iemand eet van dit Brood, zal hij in eeuwigheid leven; en het Brood dat ik geven zal„ is mijn Vlees, dat Ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden twistten dan onderling en zeiden: Hoe kan deze ons zijn Vlees te eten geven? Jezus antwoordt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg het u, indien gij het Vlees van den Zoon des mensen niet eet en zijn Bloed niet drinkt, zult gij het leven in u niet hebben. Hij, die mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt, heeft het eeuwig leven, en Ik zal hem in de jongste dag opwekken; want mijn Vlees is waarlijk spijs, en mijn Bloed is waarlijk drank. Hij, die mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Evenals de Vader, die leeft, Mij gezonden heeft, en Ik om den Vader leef, zo ook zal hij, die Mij eet, om Mij leven. O, welk een eer, welk een geluk is het dus, Jezus in de H. Communie te ontvangen! Men eet waarlijk zijn Vlees, men drinkt waar» lijk zijn Bloed. Men is en blijft in Jezus, Jezus zelf is en blijft in ons. Men zal in Hem en voor Hem leven, men zal eeuwig leven en in de jongste dag heerlijk verrijzen! O, wat zijn deze uitwerkselen geschikt, om ons geloof te ver» levendigen, onze begeerte te ontsteken en onze liefde te ontvlammen! Geef, o mijn Jezus, dat ik uw woorden en de kracht van uw H. Sacrament van liefde begrijp. Geef, dat mijn hart aan zoveel liefde beantwoordt. Geef, dat het naar niets verlangt, dan om zich met U te verenigen, in U te leven en meer en meer door uw heilige vlammen ontstoken te worden.

2e Punt. Jezus belooft het eeuwig leven aan allen, die zich in de H. Communie met Hem verenigen zullen.

Dit is het Brood, dat van de Hemel gedaald is. Het is met dit Brood niet als met het manna gelegen. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten, en zijn gestorven;