is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volbrengen van de goddelijke Wil als een heilige wet, waar» aan wij ons met liefde onderwerpen moeten. Door het krachtig en strenge antwoord, dat Jezus aan den H. Petrus geeft, wil Hij ons verder leren, hoe vurig zijn goddelijk Hart verlangt naar de voltrekking van de grote Offerande, die ons met zijn Vader verzoenen moet. Hij wil ons doen zien hoezeer Hij het lijden bemint en hoezeer wij het naar zijn voorbeeld beminnen moeten. O mijn Jezus, maak mijn hart gelijkvormig aan het uwe. Gij hebt het kruis verlangt, omdat het mij de eeuwige zaligheid moest brengen. Geef, dat ik het bemin en verlang, om U mijn liefde te tonen en U glorie te geven door aan mij zelf te sterven, om voortaan voor U alleen te leven.

2e Punt. Jezus leert aan het volk, op welke voorwaarden men het geluk hebben kan, zijn ware leerlingen te wezen.

Daarop verhief Jezus zijn stem en richtte tot de menigte, die Hem gevolgd was, deze woorden: Zo iemand mijn voU geling wil zijn, dan moet hij zich zelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Dit woord richt Jezus tot alle mensen, maar vooral tot ons, zijn ware leerlingen. Laten wij het aandachtig overwegen. — Zich zelf verloochenen, zegt Jezus. De eerste stap, die wij moeten doen op de weg der vol» maaktheid, is: ons ontdoen van onze eigen wil en van ons eigen oordeel, om ze te onderwerpen aan een volkomen gehoorzaamheid. — Jezus voegt er bij: Zijn kruis opnemen. Het kruis, dat wij dragen moeten, is het juk des Heren. Maar mag men dit zachte en lichte juk, dat een waar leerling alleen uit liefde dragen moet, wel een kruis noemen? Het is waar, onze ellendige natuur doet ons moeilijkheden vinden in de vervulling van onze billijkste en heiligste plichten. Maar worden die moeilijkheden zelf niet licht en aangenaam door de gedachte, dat men ze voor Jezus en met Jezus ver* draagt? En wat zijn ze, vergeleken bij het zware kruis van Jezus? En toch heeft onze Zaligmaker het weinige, dat wij