is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Jezus luisteren, zijn lessen en voorbeelden volgen. Dan zal God de Vader tot de zielen, ons toevertrouwd, ook van ons zeggen: Deze is mijn welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Samenspraak met Jezus en met de Apostelen, die getuigen waren van zijn gedaanteverandering. — Die heilige Apostelen smeken, dat zij ons hun bewondering en blijdschap, hun moed en gehechtheid meedelen, die deze luisterrijke ver» schijning hun jegens den goddelijken Meester inboezemde.— Onze liefde en onze eerbied aan den aanbiddelijken Zalig» maker betuigen. — Hem smeken, dat Hij ons hart versterkt, opdat wij in staat mogen zijn Hem te volgen, niet slechts naar de Thabor, maar ook naar de Kalvarieberg, om daar uit liefde tot Hem alles te lijden, wat Hem behagen zal, van ons te vragen.

Voornemens. Uit liefde tot Jezus bereidwillig alles ver» dragen, wat de goddelijke Voorzienigheid ons lastigs voor de bedorven natuur toezenden zal.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Jezus, welbeminde Zoon des Vaders, leer mij U beminnen en volgen.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.