is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92. Meditatie.

JEZUS, HERDER DER ZIELEN.

De Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, wat ver» loren was. Als iemand honderd schapen heeft en één daarvan Verdwaald is, laat hij dan de negen en negentig andere niet op de bergen om het éne te gaan zoeken, dat verdwaald is? En vindt hij het, voorwaar Ik zeg u, dat hij meer vreugde zal hebben over dat éne, dan over de negen en negentig, die niet verdwaald zijn. Zó is het niet de wil van uw Vader, die in de Hemel is, dat er één van deze kleinen verloren gaat. (Vgl. Matth. XVIII. 11-—14.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich in een huis van Kafarnaüm Jezus Christus voorstellen, zijn leerlingen onderwijzend.

2e Voorspel. Jezus, goddelijke Herder, geef mij de genade, dat ik de grootheid van uw liefde jegens mij ken, en ge* waardig U, mij een vurige ijver voor de zaligheid van de onsterfelijke zielen mede te delen.

Ie Punt. Jezus is uit de Hemel afgedaald, om ons zalig te maken.

De Zoon des mensen is gekomen, om zalig te maken, wat verloren was. De liefde heeft Jezus uit de Hemel doen af* dalen. Zijn barmhartigheid deed Hem medelijden hebben met ons, die door de zonden verloren waren. Hij heeft zijn Engelen in de Hemel gelaten en is naar de aarde afgedaald; om ons van de eeuwige dood te bevrijden. Dit beduidt de parabel van den herder, die de negen en negentig getrouwe schapen op de bergen laat, om het afgedwaalde op te sporen. Maar laat ons verder de oneindige zoetaardigheid van het Hart van Jezus bewonderen. Hij verzekert ons, dat de zalig* heid van dat verdwaalde schaap Hem meer vreugde veroor* zaakt, dan de getrouwheid van de negen en negentig, die Hij niet heeft behoeven op te zoeken. Aanbiddelijke Jezus, goddelijke Herder, waarom beminnen U dan toch niet alle