is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij moeten dus door een bijzondere godsvrucht jegens dit H. Sacrament, door een heilig gedrag en een vurige liefde, zoveel in ons is, die schromelijke beledigingen en versma» dingen herstellen en vergoeden. O mijn Jezus, hoe zoet en heerlijk zijn die verplichtingen voor een hart, dat uw liefde en weldaden weet te schatten! Geef mij een tedere gods» vrucht jegens uw heilig en aanbiddelijk Sacrament. Geef, dat ik uw tegenwoordigheid steeds indachtig ben en door mijn getrouwheid aan uw weldaden beantwoord.

Samenspraak met Jezus. — Hem danken, omdat Hij zich gewaardigt ons aanhoudend met zijn heilige tegenwoordig» heid te vereren. — Hem vergeving vragen over alle fouten en ongetrouwheden, waardoor wij Hem zo dikwijls bedroefd hebben. — Hem smeken, dat Hij ons zijn heilige tegen» woordigheid steeds doe gedenken. Hem beloven, uit eerbied en liefde jegens Hem, al onze plichten getrouw te zullen vervullen.

Voornemens. Ons dikwijls de tegenwoordigheid van Jezus Christus herinneren, en al onze werken onder zijn ogen verrichten. — In onze bezoeken bij het Allerheiligste Sacrament Hem onze dankbaarheid betuigen, dat Hij zich ge» waardigt onophoudelijk bij ons te wonen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Waar twee of drie in mijn Naam ver-gaderd zijn, daar ben Ik in hun midden.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.