is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goddelijk Hart mededeelt. — Hem de genade vragen, om aan de ingevingen van zijn goddelijke Geest volmaakt ge* trouw te wezen.

Voornemens. Al onze plichten met getrouwheid vervullen en ons zelf edelmoedig overwinnen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Zoals een hert dorst naar de waters bronnen, zo dorst mijn ziel naar U, o mijn God.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

97. Contemplatie.

JEZUS SCHENKT VERGEVING AAN DE OVERSPELIGE VROUW.

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Toen Jezus in de tempel neergezeten was en het volk onderrichtte, brachten de Schriftgeleerden en Farizeërs een vrouw bij Hem: Meester, die vrouw is zoeven op overspel betrapt. In de wet heeft Mozes ons geboden, zulke te stenigen; wat zegt Gij daarvan?.... Jezus boog zich neer en schreef met zijn vinger op de grond. Wijl zij voortgingen met Hem te ondervragen, richtte Jezus zich op en antwoordde hun: Wie van u zonder zonde is, werpt de eerste steen op haar. En wederom boog Hij zich neer en ging voort met op de grond te schrijven. Toen zij dit hoorden, verwijderden zij zich één voor één, van de oudsten te beginnen en Jezus bleef alleen met de vrouw. Jezus nu richtte zich op en zeide haar: Vrouw, waar zijn zij, die u beschuldigden? Heeft niemand u veroordeeld? Zij zeide: Niemand, Heer. Jezus nu zeide: Ook Ik zal u niet veroor* delen; ga heen en wil voortaan niet meer zondigen.