is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le Punt. Onze werken en onze neigingen moeten strijdig zijn tegen de geest van de wereld.

Gij zijt van beneden, maar Ik ben van boven. De Joden waren aan de aarde gehecht, begerig naar haar goederen, tot de geschapen zaken genegen en beheerst door de neigingen van de bedorven natuur. Jezus daarentegen had zijn hart, zijn geest, zijn verkeer in de Hemel bij zijn Vader, met wien Hij innig en onafscheidbaar verenigd was. Jezus had geen beweging of geen leven dan voor de glorie van zijn hemelsen Vader; de goddelijke wil was zijn enige regel en zijn enig voedsel. Hij zocht niet zijn eigen glorie, maar enkel de glorie en de belangen van zijn Vader.... Als ik in de grond van mijn hart ga en mijn geweten ondervraag, bevind ik dan wel, dat ik gelijkvormig ben aan Jezus, mijn goddelijk Voorbeeld? Heb ik van de wereld en van al wat zij acht en najaagt, wel een wezenlijke afschrik, zoals mijn heilige roeping en mijn heilige Regelen het van mij vorde*

ren? Ik moet hier eens ernstig op denken. Als mijn

gevoelens niet uitdrukkelijk in strijd zijn met die van de bes dorven wereld, — als ik de kruisen en moeilijkheden, de verachtingen en vernederingen, die onze goddelijke Mees» ter zozeer bemind heeft, niet hoogschat en liefheb, dan draag ik vergeefs de roemrijke naam van religieus. Dan be= drieg ik de mensen onder de schijn van een heilig kleed; dan ben ik slechts religieus met de naam. Dan moet ik vrezen, eenmaal onder het getal van de dwaze maagden aan de gesloten deur van de bruiloftszaal te zullen staan, en uit de mond van Jezus dat verpletterend woord te zullen horen: Voorwaar, voorwaar, Ik ken u niet.

2e Punt. Wij moeten aan anderen onze afkeer van de geest der wereld mededelen.

Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Van wien zijn deze woorden ? ’t Is Jezus Christus, die aldus spreekt.