is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen. — Zoet Hart van Jezus, ontferm U over ons en over onze dwalende broeders.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

101. Meditatie.

BELOFTE VAN JEZUS AAN ALLEN,

DIE ZIJN WOORD ONDERHOUDEN.

Jezus zeide tot de Joden: Wie uit God is, luistert naar de woorden van God.... Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo iemand mijn woord onderhoudt, dan zal hij in eeuwigheid de dood niet zien. (Vgl. Joan. VIII. 47. 51.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich wederom voorstellen: Jezus Christus, neergezeten in de tempel, en de menigte volks die Hem aanhoort.

2e Voorspel. Mijn goddelijke Meester, verleen mij de ge* nade, van uw heilig woord te smaken en het uit liefde te onderhouden, opdat ik nimmer de dood der zonde sterf.

Ie Punt. Als kinderen Gods en leerlingen van Jezus moeten wij het goddelijk woord beminnen en smaken.

Wie uit God is, luistert naar de woorden van God. De woorden van God zijn woorden van leven, licht en genade. Maar om die te beminnen en te smaken, moet men een zuiver en rein hart hebben. De H. Augustinus maakt hier* over een zeer juiste vergelijking. Evenals het brood, zegt hij, niet smakelijk is dan voor hen die gezond zijn, zo ook kan Gods woord, dat in zich zelf altijd beminnenswaardig is, niet gesmaakt worden dan door reine zielen, in wie de liefde heerst. Gelijk het manna, een spijs van de Hemel, die alle zoetheid in zich bevatte, smakeloos en walgend was voor de boze, vleselijke Joden, zo zijn ook de door zonden be*