is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de zielen, die Hij door zijn H. Bloed heeft vrijgekocht, vragen. Ziedaar welke glorie wij reeds in dit leven genieten zullen. Maar hoe groot zal onze beloning in het andere leven wezen! Een troon, schitterender dan de zon, de kroon van de bijzondere vrienden van Jezus en onderscheidings* tekenen, groter en kostbaarder, naarmate wij op de aarde dieper vernederd geweest zullen zijn. Maar bovenal het geluk van de glorie van onzen goddelijken Meester te aanschouwen, en te zien hoe onze vernederingen er toe hebben bijge* dragen, om die te vergroten. Wat al redenen van bemoedi* ging, wat een aansporing tot getrouwheid!

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem aanbidden als de God van heerlijkheid, wien alle eer toe* komt. — Hem van ganser harte danken voor de liefde, die er Hem toe gebracht heeft, om voor ons de Meester en het Voorbeeld van de ware nederigheid te worden. — Hem smeken, dat Hij ons met zijn geest vervult en niet gedoogt, dat zijn voorbeelden nutteloos voor ons zijn.

Voornemens. Alle gelegenheden te baat nemen, die zich voor het beoefenen van de nederigheid zullen voordoen, door aan Jezus edelmoedig alle tegenkantingen van onze eigen* liefde op te offeren.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Als ik mij zelf verheerlijk, is mijn heerlijkheid niets. — Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.