is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootste gebod, dat van God te beminnen. Hoezeer moet dus elk christen, en vooral een ziel die tot de volmaaktheid geroepen is, zich beijveren, om wèl te weten, wat het zeggen wil: de evennaaste als zich zelf beminnen. Laat ons dit aan» dachtig overwegen. De evennaaste beminnen als ons zelf, dat is: hem naar ons vermogen al het goede toewensen en

verschaffen, dat wij voor ons zelf begeren, hem een

ware eerbied toedragen,.... al wat hij zegt en doet, ten goede uitleggen,.... • zijn fouten niet opmerken of ten minste verontschuldigen,.... zijn gebreken geduldig verdragen,....

hem gaarne diensten bewijzen hem altijd minzaamheid

en welwillendheid tonen zijn geestelijk welzijn be*

geren.... voor hem bidden,.... hem stichting geven

hem tot de eeuwige zaligheid helpen door al de middelen* die in onze macht zijn. — Zijn die kenmerken van een ware liefde in mij te vinden?.... Kan ik in waarheid zeg* gen, dat ik alle mensen, ook hen die mij beledigd hebben, vrienden en vijanden, bemin als mij zelf?..'.. Tracht ik hun alle goed naar lichaam en ziel te verschaffen, hun fouten te verontschuldigen, hun gebreken geduldig te verdragen, hun alle mogelijke diensten te bewijzen, hen door een stichtend voorbeeld, door gebed en andere middelen tot de eeuwige zaligheid te brengen?.... Doe ik dit niet, dan volbreng ik het gebod van liefde niet, dan ben ik geen waar christen en nog veel minder een waar religieus. — O, van hoeveel belang is het toch, ons aangaande dit punt wèl te onderzoeken en Jezus vurig te smeken, dat Hij ons bezielt met een oprechte en standvastige liefde jegens onze evenmens!

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Ons diep vernederen over de weinige liefde, die wij Hem en onze evennaaste toedragen. — Hem smeken dat Hij ons God met geheel ons verstand, met geheel ons hart, met ge* heel onze ziel, met al onze krachten, en de evenmens als ons zelf leert beminnen.