is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dachte aan dat gelukkig ogenblik voor altijd in mijn ges heugen, en behoed mij tegen het ongeluk, wederom ontrouw te worden. Goddelijke Herder, ik stel gans mijn vertrouwen in U. Gij hebt mij gezocht, toen ik U ontvluchtte; zoudt Gij mij dan nu verwerpen, nu ik tot U kom en geen ander ver* langen heb dan geheel en voor eeuwig aan U toe te behoren? Ach neen, dat is onmogelijk! Aanbiddelijk Hart van Jezus, open U, om mij te ontvangen en gewaardig U mij uw hulp te verlenen. Met uw hulp zal ik over mijn zwakheid zege* vieren en over alles wat in staat mocht zijn, om mij van U te verwijderen.

2e Punt. Wij moeten door een standvastige getrouwheid onze dankbaarheid aan Jezus tonen.

Er zal meer vreugde in de Hemel zijn over één zondaar die boetvaardigheid doet, dan over negen en negentig recht* vaardigen, die geen boetvaardigheid nodig hebben. Heeft mijn terugkeer tot Jezus zulk een grote vreugde in dc Hemel verwekt, dan is de liefde die Jezus, Maria, de H. Engelen en geheel het hemels hof mij toedragen, ook zeer groot. Ik moet dus aan deze liefde beantwoorden, door al de liefde waartoe mijn hart in staat is, en mijn dankbaarheid door mijn getrouwheid tonen. Mijn goddelijke Meester, ik ben uit mij zelf niets dan zwakheid en bedorvenheid. Geef mij dus de gevoelens, waarvan Gij wilt dat ik doordrongen ben. Schep in mij een nieuw hart, een rein en vurig hart. Boezem mij een grote afschrik in van de zonde en van al wat tot de zonde leiden kan. Geef mij een heilige zucht naar al wat U behaagt en mij nader tot U brengen kan. Goddelijke Herder, Gij hebt mij naar de schaapstal terug* gebracht; maar andere ontrouwe schapen bedroeven U nog. O mijn Zaligmaker, ik begrijp het, de ijver voor de zaligheid van de zielen is het zekerste teken, dat ik U van mijn dank* baarheid en liefde geven kan. Ik zal daarom alles aanwenden om zielen voor U te winnen, en daardoor het bitter leed te