is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergoeding van onze ellende en onmacht aanbieden. O mijn Zaligmaker, maak dat ik deze middelen zorgvuldig te baat neme. Help mij, mij op uw oordeel voorbereiden, opdat ik met vertrouwen voor U verschijnen kan, als Gij mij roepen zult om rekenschap van mijn leven te vragen.

Samenspraak met God den Vader. — Hem aanbidden als onzen Opperheer, van wien wij in alles afhankelijk zijn. — Ons voor Hem vernederen over het slecht gebruik, dat wij van zijn goederen gemaakt hebben. — Ons schuldig er* kennen aan ontrouw en onrechtvaardigheid. — Zijn barm* hartigheid door de verdiensten van Jezus afsmeken. — Hem voor de toekomst een standvastige getrouwheid beloven.

Voornemens. Elk van onze handelingen zo verrichten, als moesten wij daarvan ’s avonds rekenschap bij God afleggen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Geef rekenschap van al de talenten en genaden, die gij ontvangen hebt.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

127. Meditatie.

JEZUS BEVEELT ONS DE GETROUWHEID IN KLEINE ZAKEN AAN.

Wie betrouwbaar is in het kleine, is ook betrouwbaar in het grote, en die onbetrouwbaar is in het kleine, is ook onbetrouwbaar in het grote. (Luc. XVI. 10.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Verbeelden wij ons onzen Heer Jezus Christus, zijn leerlingen en het volk toesprekend.

2e Voorspel. Geef, o mijn Jezus, dat ik U nimmer vrij* willig beledig, maar uit liefde tot U ook. in de kleinste zaken getrouw ben.