is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geestelijke ruiker. Mijn hart is bereid, Heer, mijn hart is bereid. Wat wilt Gij, dat ik doe?

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

142. Meditatie.

VRAAG VAN JAKOBUS EN JOANNES; ANTWOORD VAN JEZUS.

Daarop kwamen Jakobus en Joannes, zonen van Zebedeüs, bij Jezus, en vroegen Hem: Meester, verleen ons, dat wij in uw glorie de een aan uw rechter», de ander aan uw linkerhand mogen zitten. Maar Jezus antwoordde hun: Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de kelk drinken, die Ik drinken zal?

(Mare. X. 35. 37. 38.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich de weg naar Jeruzalem voorstellen, die onze goddelijke Meester zo moedig opgaat.

2e Voorspel. Mijn goddelijke Meester, verleen mij de genade, dat ik nimmer enige andere eerzucht heb dan die van gedurig in uw heilige liefde toe te nemen.

Ie Punt. Men komt niet tot de glorie des Hemels dan door het lijden van dit leven.

Gij weet niet wat gij vraagt. Jezus spreekt zijn Apostelen over de smarten en de dood, die Hij ging onderstaan, en zij voeden eerzuchtige gedachten. Zij hebben niets begrepen van al wat hun goddelijke Meester hun gezegd heeft, dan alleen dit, dat er een grote gebeurtenis plaats moet hebben. Zij besluiten daaruit, dat de zegepraal van den Verlosser niet ver meer af is en bij de gedachte daaraan wordt hun eer» zucht opgewekt. Zij menen immers, dat het rijk van dien Gezant des Heren een tijdelijk rijk zijn zal. Zo dwaalt men licht, als men zich door aardse verlangens beheersen laat. O mijn Jezus, hoe dikwijls gebeurt het mij, dat ook ik in niet minder grove dwalingen val! Ik haak naar de goederen