is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

: Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Ziedaar uw Korting, die vol goedheid tot u komt. Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

148. Meditatie.

ZEGEVIERENDE INTOCHT VAN JEZUS IN JERUZALEM.

Zegt aan de dochter van Sion: Zie uw Koning, die vol goed» heid tot U komt. (Vgl. Matth. XXI. 5.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich wederom voorstellen de weg, die met klederen en takken belegd is; Jezus Christus, gezeten op een ezelin, omringd door zijn leerlingen en een grote menigte volks.

2e Voorspel. Zeg aan mijn hart, o Jezus, dat Gij mijn Koning zijt en vervul mij in de H. Communie met gevoelens van blijdschap, vertrouwen en liefde.

Ie Punt. Met welke goedheid en liefde Jezus Christus door de H. Communie tot ons komt.

Zegt aan de dochter van Sion: Zie uw Koning, die vol goedheid tot u komt. Wie is Hij, die tot mij komt? Van»

waar komt Hij? Tot wien komt Hij? Hij die komt, is

mijn Jezus, mijn Zaligmaker en mijn Koning. Hij heeft mij met een eeuwige liefde bemind, door het vergieten van zijn Bloed van de hel bevrijd en mij tot de religieuze staat verkozen. Hij komt, om mij met zijn goederen te overladen, met zijn verdiensten te verrijken en met alle deugden te versieren. Hij die komt, is Jezus, het voorwerp van het welbehagen zijns Vaders en van de liefde van alle gelukzaligen.... Van*