is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geestelijke ruiker. Zo de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen; maar zo ze sterft brengt ze rijke vruchten voort.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

152. Meditatie.

JEZUS VERHEERLIJKT ZIJN VADER DOOR DE SMARTEN VAN ZIJN LIJDEN TE AANVAARDEN.

Nu is mijn ziel ontsteld; en wat zal Ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur. (Jezus wilde spreken over het uur van zijn lijden, dat Hij op dat ogenblik in al zijn ijselijkheid zag.) Maar daarom juist ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk yw naam! Daarop sprak een stem uit de Hemel: Ik heb die reeds verheerlijkt, en zal die nog verheerlijken. (Joan. XII. 27. 28.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich een openbaar plein van Jeruzalem voor* stellen, waar Jezus zich bevond, toen Andreas en Filippus Hem de heidenen voorstelden, die Hem verlangden te zien.

2e Voorspel. Aanbiddelijk Hart van Jezus, verleen mij de genade, dat ik mij zoals Gij aan uw hemelsen Vader op* draag, om zijn eer te bevorderen en in alles zijn heilige wil te doen.

Ie Punt. Jezus aanvaardt de dood, om de eer van zijn Vader te bevorderen.

Jezus bidt den hemelsen Vader, dat Hij zijn heilige Naam verheerlijke. De hemelse Vader antwoordt, dat Hij die reeds verheerlijkt heeft en nog zal verheerlijken. Overwegen wij, in welke gesteltenis Jezus dit gebed tot zijn Vader richt, en wat de betekenis is van het antwoord, dat Deze geeft. Jezus voorziet zijn aanstaand lijden. Hij beschouwt het