is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwijten met het inzicht, om daardoor de zaligheid van de zielen te bevorderen, en de ergernissen die wij wellicht ge* geven hebben, te boeten en te herstellen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Om heilig te zijn, is het niet genoeg in een heilige staat te leven, heilige gevoelens te hebben, heilige gesprekken te voeren, of heilige voornemens te maken; maar men moet heilige werken verrichten, de heilige wil van God volbrengen.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

156. Meditatie.

PARABEL VAN DE WIJNGAARD.

Jezus hield zijn toehoorders nog deze parabel voor: Er was een huisvader, die een wijngaard geplant had, hem met een heg om*

tuinde, er een wijnpers in groef en er een toren bouwde Toen

nu de oogsttijd aankwam, zond hij zijn knechten uit, om de hem toekomende vruchten van zijn wijngaard te ontvangen.

(Vgl. Matth. XXI. 33. 34.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich onzen Heer Jezus Christus voorstellen, in de tempel onderwijzend.

2e Voorspel. Geef mij de genade, o Jezus, dat ik aan uw zorgen beantwoord door vruchten van heiligheid en recht* vaardigheid voort te brengen.

Ie Punt. Wij zijn de wijngaard des Heren.

Er was een huisvader, die een wijngaard geplant had, hem met een heg omtuinde, er een wijnpers in groef en er een toren bouwde. De vergelijking die de Zaligmaker hier bezigt, om de zorg aan te tonen die God aan zijn uitverkoren volk besteed had, kan nog met meer recht op ons toegepast worden.