is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onttrekt, maar medelijden heeft met onze onmacht en deze door zijn genade te hulp komt.

Voornemens. Vandaag al onze handelingen in vereniging met het heilig Hart van Jezus verrichten.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Mijn wijngaard, Ik heb u met zorg aam gekweekt, en gij hebt Mij niets dan wrange vruchten gegeven!

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

157. Meditatie.

JEZUS, DE HOEKSTEEN.

Jezus vervolgde: Hebt gij nooit in de Schriften gelezen: De steen die de bouwmeesters verworpen hebben, is de voorname hoeksteen geworden?.... Hij, die op die steen valt, zal verbrijzeld worden; en op wien hij valt, dien zal hij verpletteren.

(Matth. XXI. 42. 44.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich onzen Heer Jezus Christus voorstellen, in de tempel onderwijzend.

2e Voorspel. Goddelijke Jezus, verleen mij de genade, dat ik op U al mijn hoop stel en naar best vermogen uw rijk tracht uit te breiden.

Ie Punt. Jezus is de Redder van alle mensen en de grond* slag, waarop geheel de godsdienst gevestigd is.

De steen die de bouwmeesters verworpen hebben, is de voorname hoeksteen geworden. Jezus zelf is die geheim* zinnige steen, die verworpen werd door de bouwmeesters, namelijk door de hoofden der priesters, die krachtens hun staat verplicht waren aan de opbouw van het hemels Jeruzalem te arbeiden, door de mensen tot de zaligheid te