is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria aanbevelen. — Ook voor ons zelf de 'genade vragen, die wij nodig hebben om volmaakt aan zijn inzichten te beantwoorden, en ons waardig tot de eeuwige vereniging met zijn heilig Hart voor te bereiden.

Voornemens. In alles met een grote zuiverheid van mening handelen, en in alles wat wij doen ons met het goddelijk Hart van Jezus verenigen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Niets wat besmeurd is, zal het rijk der Hemelen binnengaan.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

159. Meditatie.

VRAAG VAN DE FARIZEËRS OVER DE VERPLICHTING OM SCHATTING TE BETALEN.

Toen gingen de Farizeërs heen en beraadslaagden, hoe zij Jezus in zijn woorden zouden vangen. Zij zonden derhalve tot Hem hun

leerlingen met de Herodianen, en zij zeiden: Meester is het

geoorloofd aan den keizer schatting te betalen, of niet? Jezus, die hun boosheid kende, antwoordde: Schijnheiligen, wat stelt gij Mij op de proef? Toont Mij de cijnspenning. En zij hielden Hem een tienling voor. Jezus vroeg hun: Wiens beeld en opschrift is dit? Zij zeiden: Van den keizer. Daarop zeide Hij hun: Geef dan den keizer, wat aan den keizer toekomt en aan God, wat God toe* komt- (Vgl. Matth. XXII. 15—21.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Verbeelden wij ons de tempel van Jeruzalem, en Jezus, die er het volk onderwijst.

2e Voorspel. Geef mij de genade, o mijn God, dat ik U geheel toebehoor en uit al mijn krachten werk om U, naar het voorbeeld van Jezus Christus, te verheerlijken.