is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedekt zullen zijn in de laatste oordeelsdag. O Jezus, schenk mij de genade, dat ik alle vrijwillige fouten uit liefde tot U nauwkeurig vermijd, dat ik mij diep verneder over mijn zwakheden en ellenden, dat ik al mijn vertrouwen stel in de kracht van uw heilig Bloed en zo gerust voor uw vier= schaar verschijnen mag.

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem aanbidden als onzen Opperheer en Rechter. — Hem de vreze des Heren vragen, gepaard met liefde, die een gave van de Heilige Geest is. — Hem smeken dat Hij ons de genade verleent, Hem nimmer vrijwillig te beledigen, de fouten die wij uit onbedachtzaamheid of menselijke zwakheid begaan, dadelijk door een oefening van ootmoed en een verzuchting van liefde uit te wissen, en nimmer de moed te verliezen.

Voornemens. Over ons zelf waken; trachten alle, ook de minste fouten te vermijden en getrouw al onze plichten vervullen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. God ziet mij, God hoort mij, God zal mij oordelen.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

Meditaties U.

31