is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e Punt. God zal alleen rekenschap vragen over de gaven die Hij ons verleend heeft.

Aan den een gaf hij vijf talenten, aan den ander twee, en aan een derden één. God schenkt zijn gaven met wijsheid. Hij deelt ze uit volgens de bijzondere plannen die Hij met ieder van ons heeft, en vandaar komt het, dat Hij niet aan allen evenveel en ook niet dezelfde gaven verleent. Wat mij echter moet aanmoedigen om Hem met ijver te dienen is, dat Hij alleen rekenschap vragen zal over de genaden en gaven, die Hij mij verleend zal hebben, en dat naarmate ik ze zal gebruikt hebben, ik ook het loon van de getrouwe dienst* knechten ontvangen zal. De dienstknecht die vijf talenten ontvangen had, had er vijf bij gewonnen; hij die er twee ontvangen had, slechts twee. Maar omdat zowel de een als de ander alles gedaan had wat de heer verwachtte, kregen beiden dezelfde lof en dezelfde beloning: Welaan, goede en getrouwe knecht, omdat gij over weinig getrouw geweest zijt, zal lk u over veel stellen; ga binnen in de vreugde uws Heren. O, hoe gelukkig moeten wij ons achten, aan een oneindig rechtvaardigen God toe te behoren, die zijn be* loningen regelt, niet naar het getal en de grootheid van de talenten, maar naar de getrouwheid waarmee wij ze ge»

bruikt hebben! Ik geloof het, o mijn God; Gij vordert

van mij niets wat ik niet doen kan, en uw genade komt mij in mijn zwakheid te hulp. Verleen mij alle deugden en goede gesteltenissen die Gij in mijn hart wenst te zien. Geef mij wat Gij beveelt, en beveel mij wat Gij zult willen. Ik stel op U mijn hoop, ik zal niet beschaamd worden.

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem als onzen Meester aanbidden. — Hem bedanken voor al de genaden waarmee Hij ons begunstigd heeft. — Hem ver* geving vragen over de weinige zorg, die wij hebben aange* wend om er voordeel mee te doen. — Hem de genade vragen, ze voortaan beter te gebruiken.