is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijner liefde.... De leerlingen die het laatste Paasfeest rege*

len De ouderlingen van het Joodse volk, die bij Kaïfas

vergaderd zijn Hun gelaat is droevig Judas’ hart

wordt door duizend verschillende gevoelens heen en weer geslingerd; maar de stem van zijn geweten verdovend, ver* laat hij de andere leerlingen, en gaat naar de plaats, waar de raad der ouderlingen vergaderd is. — De woorden aam horen. — Wij moeten ons van dien man ontdoen, zeggen de hoofden der priesters, van Jezus sprekend, maar hoe? Nemen wij Hem gedurende de feesten gevangen, dan ontstaat

er wellicht een oproer onder het volk Zij zijn er mee in

verlegenheid Judas vertoont zich en lost de moeilijkheid

op: Wat geeft gij mij, zegt hij, als ik Hem aan u overlever? Satan, die in deze afschuwelijke raad voorzat, hoort dit af* grijselijk voorstel; hij wordt met een helse vreugde ver*

vuld De Hemelen hebben het ook gehoord.... Jezus

kent het boze plan dat tegen Hem gesmeed wordt. Maar zijn liefde schijnt toe te nemen naarmate de ondankbaarheid van

de mensen groter wordt O, onbegrijpelijke liefde van

Jezus! Hoe zou het mogelijk zijn, bij het overwegen van zulk een overmaat van liefde, mijn hart niet geheel en gans over te geven aan een God, die mij zozeer bemind heeft.

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem met de diepste eerbied en de tederste liefde aanbidden op het ogenblik waarop Hij, terwijl de mensen er aan denken om Hem te doen sterven, zich enkel bezighoudt om hen met genaden en weldaden te overladen. — Hem smeken dat Hij ons de overvloedige schatten van liefde doet kennen, die in zijn goddelijk Hart opgesloten zijn. — Ons bedroeven, omdat wij Hem zo weinig beminnen, terwijl Hij ons zozeer bemint. — Hem zijn heilige liefde en de ijver in zijn heilige dienst vragen.

Voornemens. Al onze handelingen uit liefde tot Jezus verrichten.