is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij ook beter de grootheid en de kracht van zijn liefde in dit aanbiddelijk Sacrament weten te waarderen, en door ges voelens van diepe eerbied en ware dankbaarheid aan zijn oneindige liefde beantwoorden. Wij moeten vooral met een allervurigst verlangen naar de H. Communie bezield zijn, en tot de Tafel van onzen Zaligmaker naderen met het inzicht aan de liefde die Hij ons bewijst, te beantwoorden en zijn aanbiddelijk Hart te troosten. — O mijn Jezus, waarom is mijn ziel niet geheel en al van die gevoelens doordrongen? Waarom ben ik zo koel en koud aan de voet van uw

Tabernakelen, ja zelfs aan uw Heilige Tafel? Ach, zeker

omdat mijn hart niet rein genoeg, niet genoeg van aardse neigingen ontdaan is ; omdat de eigenliefde daarin nog een voorname plaats heeft. Verander dus, o Heer, het hart dat U is toegewijd. Verbreek al zijn banden, genees zijn ziekten en ellenden, ontvlam het door uw liefde en geef, dat het U met den koninklijken profeet zeggen kan: Gelijk een dorstig hert smacht naar de waterbronnen, zo dorst mijn ziel naar U, o Godl

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem ootmoedig en innig danken voor de oneindige liefde, die Hij ons toont door zijn verlangen om zich met ons in zijn aanbiddelijk Sacrament te verenigen. — Een diep leedwezen trachten op te wekken bij het zien van onze eigen ondanks baarheid en die van zoveel mensen. — Jezus dringend smeken dat Hij ons hart verandert, en het een vurig vers langen naar de H. Communie geeft. — Hem ook smeken dat Hij ons de nodige kracht geeft, om over alles te zegevieren wat in ons de heerschappij van zijn heilige liefde verhindert.

Voornemens. Grootmoedig de kwade neiging bestrijden, die het meest in ons heerst.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.