is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antwoordt: Het is één van de twaalf, die met Mij de hand in de schotel steekt.... De Mensenzoon gaat wel heen, gelijk er van Hem geschreven staat, dat is: Hij gaat zijn werk voltrekken, met de mensen door zijn dood te ver» lossen. Maar wee dien mens, door wien de Mensenzoon overg'eleverd wordt! Beter ware het voor hem, dat hij niet

geboren was Judas, vrezend dat men uit zijn stilzwijgen

op zou maken, dat hij de verrader was, vraagt ook: Meester,

ben ik het? Jezus antwoordt zo, dat hij alleen het horen

kon: Gij hebt het gezegd. Ziedaar een laatste waarschuwing, waardoor die goddelijke Meester hem in zich zelf wil doen keren. Maar de ongelukkige sluit zijn hart voor alle aan» sporingen van de goddelijke barmhartigheid. Hij had het Lichaam en Bloed van Jezus Christus onwaardig ontvangen; dit maakte hem voor alle vermaningen en waarschuwingen

van Jezus ongevoelig Zijt gij misschien ook ongevoelig

voor de onderrichtingen, vermaningen en waarschuwingen, die God u door zijn bedienaars, uw Biechtvader of uw Over» sten geeft, onderzoek dan ernstig, of gij het Lichaam en Bloed van Jezus niet onwaardig of ten minste met geen genoegzaam zuiver hart ontvangt. Onderzoek, of uw hart niet aan vrijwillige overtredingen, of gehechtheid aan dage» lijkse zonden schuldig is, of het aan de aarde, de schepselen of aan zinnelijkheden gehecht is. Verblindheid en versteend» heid zijn de gewone gevolgen van het slecht ontvangen van de H. Communie.

2e Punt. De H. Joannes ondervraagt zijn goddelijken Meester en verneemt dat Judas Hem verraden zal.

Personen. — Dezelfde. — Woorden en handelingen. — De

Apostelen zijn ongerust en ondervragen elkander in stilte

Simon Petrus geeft den welbeminden leerling een teken, dat hij aan Jezus vragen moet, wie het is. Joannes buigt zich tot Jezus, en zegt: Wie is het, Heer? Jezus antwoordt: Hij is het, wien Ik het brood ingedoopt zal aanbieden; en het