is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij, kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U geven. De liefde deed hem zo spreken, maar bij de liefde voegde zich een al te natuurlijke vurigheid en een soort van verwaandheid en vertrouwen op zich zelf, die de oor* zaak van zijn val waren. O heilige Apostel, verwerf mij de genade dat ik nut trek uit uw voorbeeld. Al te dikwijls heb ik uw onbezonnenheid en zwakheid nagevolgd. Verkrijg voor mij, dat ik eindelijk uw liefde, uw leedwezen en uw ootmoedigheid navolg.

2e Punt. Jezus voorzegt aan den H. Petrus, dat deze Hem driemaal verloochenen zal.

Jezus kende de zwakheid van zijn Apostel, Hij wilde hem behoeden voor een val, die hem zoveel tranen kosten zou. Zult gij uw leven voor Mij geven? zegt Hij met goedheid; voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, nog deze nacht, vóórdat de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. Petrus slaat geen geloof aan dat woord. Neen, zegt hij, al moest ik ook met U sterven, ik zal U niet verloochenen. Alle overige leerlingen spreken op dezelfde wijze; maar de nacht zal niet voorbij zijn, of allen zouden Hem hebben verlaten. O, wat is het gevaarlijk en ongelukkig, zijn zwakheid niet te kennen! Hadden Petrus en de Apostelen hun zwakheid gekend, ze zouden, zoals een H. Filippus Nerius, tot Jezus gezegd hebben: Heer, indien Gij ons niet bijstaat, dan zullen wij allen U verlaten en verloochenen. Zij zouden zich door een vurig gebed tot die gevaarlijke nacht voorbereid hebben en niet gevallen zijn. Maar helaas! zij kenden hun zwakheid niet, en ziedaar de oorzaak dat zij niet baden, het gevaar niet vreesden, ja zelfs geen geloof sloegen aan de woorden van Jezus en lafhartig hun goddelijken Meester verlieten. Petrus, die sterker meende te zijn dan de andere Apostelen en daarom juist de zwakste was, viel ook het diepst van allen. — O mijn Zaligmaker, hoe dikwijls ben ik evenals uw leerlingen gevallen! Hoe dikwijls heb ik mij aan de be*