is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle kwellingen te aanvaarden, die mij aan U gelijkvormig moeten maken en mij vruchten ten eeuwigen leven doen dragen.

Ie Punt. Het lijden van de rechtvaardigen is een bewijs van de liefde die God hun toedraagt.

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaarden nier. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af, en elke rank die wel vrucht draagt, zuivert Hij, opdat zij nog meer vrucht mag dragen. Door het lijden en de kwel* lingen van dit leven wil de Heer zijn uitverkorenen tot de volmaaktheid brengen. De beproevingen van allerlei aard, die zijn vaderlijke voorzienigheid hun toezendt, zijn als een heilzaam werktuig, dat in hen alles wegsnoeit wat aan zijn heilige ogen zou kunnen mishagen, en hen kunnen verhins deren de vruchten van zaligheid voort te brengen die Hij van hen verwacht. Het lijden en de kwellingen van dit leven, wel verre van een ongeluk te wezen, zijn integendeel tekenen van voorbeschikking en kostbare waarborgen van de liefde die de hemelse Vader ons toedraagt. Het zijn waarlijk gunsten, omdat wij daardoor gelijkvormig worden aan Jezus Christus, deel krijgen aan zijn verdiensten, en tevens het recht ontvangen met Hem te verrijzen en gekroond te worden. Hebben wij het lijden en de beproevingen wel altijd beschouwd als middelen, die God gebruikt om ons te zuive* ren en te heiligen, — als tekenen en waarborgen van zijn liefde tot ons, — als gunstige gelegenheden waardoor wij aan Jezus Christus, ons goddelijk Voorbeeld, gelijkvormig worden?

2e Punt. Het lijden van de rechtvaardigen verrijkt hen met verdiensten en bevordert hun deugd.

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaarden nier. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af, en elke rank die wel vrucht draagt, zuivert Hij, opdat zij