is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maker, die ons deze woorden toespreekt. Jezus is onze Vriend, welk een troostrijke waarheid! En het is geen ijdele titel, die Jezus te onzen opzichte aanneemt; neen, Hij is het met de daad, en vervult al de verplichtingen van die naam. Als een goed vriend deelt Hij ons zijn geheimen mee, Hij troost ons in alle moeilijkheden, Hij ondersteunt en versterkt ons in onze zwakheid, Hij verdedigt ons in de gevaren, Hij overlaadt ons met weldaden, en laat ons, zoveel wij willen, zijn heilige tegenwoordigheid en zijn zoete omgang genieten. Ja, Hij spijst ons met zijn eigen Lichaam en Bloed. — Zo toont Jezus, dat Hij waarlijk onze Vriend is. Wij moeten ook tonen dat wij waarlijk zijn vrienden zijn; wij moeten Hem beminnen boven alles en zonder voorbehoud. Wij moeten geen troost of rust zoeken dan in Hem; wij moeten gaarne in zijn tegenwoordigheid verwijlen. Wij moeten ons ijverig tonen voor zijn belangen en zijn glorie; wij moeten openlijk voor Hem uitkomen, als Hij door zijn vijanden beledigd wordt, en Hem door onze getrouwheid en liefde trachten te troosten voor de ondankbaarheid en on ver schil' ligheid van zovelen die Hem verachten. Hoe kwijten wij ons van deze heilige verplichtingen?

2e Punt. Jezus heeft ons uitgekozen en met zijn vriend* schap vereerd, zonder de minste verdienste van onze kant.

Niet gij hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren. Jezus heeft ons uitverkoren boven een ontelbare menigte zielen, die buiten de ware Kerk in het ongeloof of in de ketterij geboren werden, ja boven zeer veel christenen, die Hij in het midden van de wereld gelaten heeft. Hij heeft ons uitverkoren zonder de minste verdienste van onze kant, ja, ofschoon wij ons door onze zonden en ongetrouwheden deze grote gunst onwaardig gemaakt hadden. Hij heeft ons gekozen om ons de geheimen van zijn aanbiddelijk Hart mede te delen, om voor ons zijn schatten te openen en ons op buitengewone wijze met zijn hemelse verlichtingen en