is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leen aan mij, verleen aan alle christenen de genade uw heilige verlangens te vervullen. Doe ons wel begrijpen, dat wij onophoudelijk moeten trachten aan U gelijk te worden door gelijkvormigheid van gevoelens, van wil en van werken, opdat de Vader der barmhartigheden, als Hij op de aarde nederziet, er zijn welbeminden Zoon, levend in ieder van zijn ledematen, wedervindt. De zonde van een enkel mens had het ganse mensdom bezoedeld; uw aanbiddelijk Bloed gaat het zuiveren, en dit dal van ballingschap zal wederom het

erfdeel des Heren worden O heilige Vader, verhoor het

gebed dat uw goddelijke Zoon Jezus, onze Zaligmaker en Broeder, tot U gericht heeft. Zie toch in ons niet meer de schuldige kinderen van Adam, maar liever de levende lede* maten van Jezus, uw lieven Zoon; en geef ons al de rechten op uw vorige barmhartigheden weder. Gewaardig U derhalve over ons, van het hoogste der Hemelen, de overvloed van uw zegeningen uit te storten, en ons met de bescherming van uw rechterhand te dekken.

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem aanbidden als ons goddelijk Hoofd en onzen Zaligmaker. — Hem nederig en vurig danken voor de onschatbare wel* daden waarmee Hij ons overladen heeft, en voor de schone hoedanigheid van kinderen van zijn hemelsen Vader, waarin Hij ons hersteld heeft door ons tot het heilig geloof te roepen. — Hem de genade vragen, met ijver aan die kost* bare gunst te beantwoorden.

Voornemens. Al onze werken in vereniging met Jezus ver* richten.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Geef, o Jezus, dat ik in U blijf en Gij in mij, opdat uw Vader verheerlijkt wordt en uw heilig ver* langen wordt vervuld.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

EINDE VAN HET TWEEDE DEEL.