is toegevoegd aan uw favorieten.

Het fascisme en de nieuwe vrijheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enige betekenis als grove zeving van de verstandskwaliteiten. Zeker wordt door verstandskwaliteiten alléén, de waarde der persoonlijkheid niet bepaald. Maar is er enige reden om aan te nemen, dat het er met de zedelijke en karakter-eigenschappen der mensen beter uitziet dan met hun intelligentie? En als dus op grond van het bovenbedoelde onderzoek een verdeling wordt gemaakt van 4% % zeer goed, 9 % goed, 61 % % gewoon en 25 % slecht, dan is dat een niet zeer opwekkend resultaat, als men bedenkt, wat hiervan de gevolgen moeten zijn in een democratische staat met algemeen kiesrecht. Als het bovendien nog juist zou zijn, dat de beste groepen zich ternauwernood voortplanten en dus op de duur uitsterven, terwijl de slechtste groepen steeds talrijker worden, dan zou slechts door zeer buitengewone en zeer harde maatregelen de ondergang der beschaving te voorkomen zijn. Hoeveel ernstiger wordt echter de toestand, als men die grote massa van minderwaardige of weinig waardevolle individuen, waaruit de mensheid bestaat, niet slechts als een apathische, maar langzaam en onweerstaanbaar groeiende, macht ziet, doch als een bewust tegen de „last der beschaving” in opstand komende actieve kracht. Als de beschaving voor 45 % der bevolking niet, voor nog eens 25 % ternauwernood te dragen is, dan is er niet veel nodig om, onder aanvoering van een aantal begaafde, maar door allerlei oorzaken aan de bestaande orde vijandige elementen, een opstand te organiseren, die op de duur de overgrote meerderheid der bevolking omvat, de betere groepen neerslaat en de atavistische instincten doet zegevieren.

Doch deze opvattingen van de orthodoxe eugenisten zijn zo eenzijdig, dat ze slechts weinig aanhangers vinden in de kringen der wetenschap, al geven ze zich dan ook voor bij uitstek wetenschappelijk uit.

Ze hebben bovendien het niet geringe voordeel, dat gelegen is in het verheerlijken der bestaande orde, want zij verkondigen, dat het „betere ras" in grote trekken ook samenvalt met de toonaangevende groepen van tegenwoordig. De kapitalisten, industriëlen, staatslieden, ambtenaren en intellectuelen, die thans de macht in handen hebben, bezitten ook het morele recht op die macht, omdat ze van het betere ras, van de betere kwaliteit zijn. En alleen als uit diezelfde kringen steeds weer de nieuwe machthebbers voortkomen, is het in orde met de wereld. Anders is ze ziek!