is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeruzalem-Antiochië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J eruzalem—Samaria.

De steeniging van Stephanus was het signaal voor een bloedige vervolging van de kerk van Jeruzalem.

De lang ingehouden woede barstte los. De ruimhartige opvattingen en stoutmoedige prediking van den vurigen diaken hadden opeens duidelijk doen zien, dat de nieuwe Richting (zoo werd ze genoemd) hooger wilde gaan en wijder wilde zijn dan de Wet van Mozes. Dat had de voorstanders van het bekrompen Jodendom gevoelig gemaakt. Men wees elkaar de aanhangers der nieuwe leer aan als vijanden van den Joodschen naam, en de overheid besloot, krachtig op te treden. Gevangenis en lijfstraffen zouden hun niet worden bespaard. Nu eenmaal bloed gevloeid had, schrok men voor nieuwe doodvonnissen niet terug; in de laatste jaren van Tiberius' bewind deed het Romeinsche gezag zich slapper gelden.

De Hooge Raad vond een zeer gewillig werktuig in Saulus. Deze jonge Wetsgeleerde — hij kon dertig jaren tellen — brandde van verlangen, den strijd aan te binden met een sekte, die hij als ontaarding der voorvaderlijke overlevering en afwijking van het Verbond beschouwde. Jezus zelf had hij niet gekend. Maar het was hem een gruwel, dat men Dezen tot smaad van Israël als Messias en Verlosser vereerde. Een, die den vloek der Wet gedragen en aan het schandhout gehangen had! Wanneer zij den Nazarener niet goedschiks wilden afzweren, moest men hen met krachtige middelen dwingen.

Na Stephanus' terechtstelling speelde Saulus een leidende rol in de vervolging der geloovigen, door den Hoogen Raad van vérstrekkende volmachten voorzien. Hij stelde een uitgebreid en scherp onderzoek in. Met de tempelprediking was het gedaan, zelfs in hun huizen waren de leerlingen niet meer veilig.

Bange dagen braken voor de geloovigen aan. In de synagogen werden ze niet meer geduld. In den aanvang waren er nog moedige stemmen, die op het voorbeeld van den onvergetelijken Stephanus de zending van Jezus openlijk verkondigden. Maar zij werden van het verhoog gesleurd, en zonder verdere discussie van hun kleederen ontdaan, en gegeeseld. Zij ontvingen de veertigmin-één slagen, die overeenkomstig de Wet als kastijding voor overtredingen werden toegediend als een waarschuwend voor-