is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeruzalem-Antiochië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoen een cohorte, dat is een vijfhonderdtal Romeinsche soldaten, die onder aanvoering van een krijgstribuun in den burcht Antonia gelegerd waren, waarvan sprake is o.a. in het verhaal van de gevangenneming en de bespotting van Jezus. Maar het hoofdkwartier van het Romeinsche bezettingsleger was Caesarea, het uitgangspunt van alle militaire ondernemingen in de provincie. Er lagen hier een vijftal cohorten of een drieduizend man voetvolk, en een afdeeling ruiterij. Het waren geen eigenlijke Romeinsche legioensoldaten, zooals er in de voornamere provincies gelegerd waren, maar vreemde hulptroepen, grootendeels geworven uit de bewoners van het land, vooral de steden Caesarea en Sebaste.

De Joden zelf waren door een bijzonder voorrecht, dat hun overal door de overheerschers was toegestaan, vrij van allen krijgsdienst; er werd rekening gehouden met hun godsdienstige bezwaren, die het hun o.a. onmogelijk maakten, op den rustdag van Sabbath den Romeinschen krijgsdienst waar te nemen.

Eén van de cohorten van Caesarea droeg den naam van Italiaansche cohorte, en moet dus samengesteld zijn geweest uit soldaten van Italië, die het burgerrecht bezaten. De aanwezigheid van zulk „Italiaansche cohorten" in de provincies, met name ook in de provincie Syrië, wordt ons door inschriften bevestigd. Het spreekt vanzelf, dat deze militaire afdeeling de kerntroep vormde van den Romeinschen stadhouder en tusschen de cohorten van buitenlandsche hulptroepen in het bezettingsleger de eerste plaats innam.

De officieren, die deel uitmaakten van een cohorte, droegen den naam centurio of honderdman, daar een cohorte in tien afdeelingen was onderverdeeld, die oorspronkelijk honderd man telden. Een van de honderdmannen der Italiaansche cohorte heette Cornelius. Zijn echt Romeinsche naam wijst op verwantschap met het beroemde geslacht der Cornelii. Daar de rang van centurio geen hooge militaire post was, zooals er aan patriciërszonen ten deel vielen, denken we niet aan adellijke afstamming, maar veronderstellen eerder, dat een der voorvaderen van onzen honderdman een vrijgelatene was van de familie der Cornelii, die aan zijn afstammelingen met den familie-naam van het geslacht ook het burgerrecht had nagelaten.

De militaire oversten, die in het Nieuwe Testament optreden, worden er met eere genoemd: de honderdman van Capharnaüm, die om genezing van zijn knecht komt bidden, en de honderdman