is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeruzalem-Antiochië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo onderhielden dan deze Galileeërs verregaande broederschap en godsdienstige gemeenschap met de onbesnedenen, voor wie de Wet niet bestond! Waar bleven de voorrechten van Israël?

Het ongelukkige volk, dat aan zijn vooroordeelen en volkstrots vasthield, trok zich steeds meer van het Evangelie terug. De teekenen en genadegaven, die nog steeds in Jeruzalem geschiedden, hadden het niet getroffen.

Het Paaschfeest bestond bij de Joden uit een octaaf van dagen, waarop zij geen gedeesemd of gegist brood mochten eten, en daarom „dagen der ongedeesemde brooden" genoemd. In deze dagen waren er honderdduizenden vreemden, zoo van verre als van nabij, binnen de stad. Flavius Josephus deelt ergens mee, dat de priesters eens bij het slachten in den tempel meer dan 256.000 paaschlammeren telden, waarvan elk in een gezelschap van minstens tien personen moest gegeten worden. Duizenden kampeerden buiten de muren in tenten. Na het ritueele eten van het paaschlam gingen velen naar de plaats hunner inwoning terug, terwijl anderen tot het einde der feestdagen bleven.

Agrippa had zijn slag goed geslagen: heel een verzameld volk was getuige van zijn ijver voor de Wet! Gedurende de plechtigheid der feestdagen wilde hij geen doodvonnis uitspreken. Na afloop echter stelde de vorst zich voor, in het openbaar, op zijn rechterstoel gezeten, uitspraak te doen over het hoofd dezer nieuwe Richting, evenals Pilatus eenmaal uitspraak had gedaan over Jezus. Heel zeker zou een groote menigte belangstellenden bij deze gerechtszitting tegenwoordig zijn, die met luide kreten den dood van den verachter der Wet zouden eischen. Petrus' lot was beslist!

De ontroering der geloovigen over Jacobus' dood ging bij de nieuwe tijding van Petrus' gevangenneming in diepe verslagenheid over. De Kerk voelde zich in haar hoofd op het smartelijkst getroffen. Het scheepje kon de vaste hand aan het stuur niet missen, nu het volle zee ging kiezen; de stichting der heiden-christelijke kerk opende groote vooruitzichten voor het Evangelie, maar bood ook nieuwe moeielijkheden, die gezagvolle leiding eischten. Kephas, de Steenrots, ging hun nu ontnomen worden!

Het vurig geloof der christenen liet zich echter niet neerslaan. Zij bestormden den hemel met een ononderbroken gebed, dat wonderen verhoopte.

Petrus was in strenge gevangenschap. Hij was ter bewaking overgeleverd aan vier afdeelingen van elk vier soldaten, welke