is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeruzalem-Antiochië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

optreden: het zilveren kleed was van zoo kostbaar maaksel en kunstvolle samenvoeging, dat de schittering der zonnestralen er op alle wijzen in weerstraald en er door gebroken werd, zoodat zijn gestalte door een majestueuzen schitterglans als van een bovenmenschelijk wezen werd omgeven.

Zijn optreden wekte groote bewondering. Hij hield ten aan» hoore van het volk een toespraak tot de leden van het gezantschap, die op de plechtigheid van het oogenblik was afgestemd, en door schoonheid van vorm en bestudeerde pose en zegging de heerlijkheid van den persoon moest doen uitkomen. Op het eind klonken er uitbarstingen van fanatieke hulde. Hovelingen, die de bedoeling doorzagen, wisten de menigte in de richting van 's konings geheime verlangens te bewegen. Laffe vleiers riepen; „Taal van een god, en niet van een mensch!" Men knielde neer, om zich in de genade van den onsterfelijke aan te bevelen. Sinds de keizer-cultus meer en meer mode werd, waren dergelijke even dwaze als goddelooze huldigingen geen zeldzaamheid.

Was er in het hart van den koning een greintje ware hoogachting voor de Mozaïsche Wet geweest, dan had hij zeker bij die taal moeten protesteeren en zijn kleed scheuren. Maar ditmaal was de vorst niet in het strenge Jeruzalem, maar bij zijn spelen in Caesarea, waar hij zich vrij kon laten gaan. Hij volhardde in zijn aangenomen rol, en snoof met welbehagen den wierook van goddelooze vleierij op.

Op dat oogenblik, toen hij God de eer niet gaf, trof hem de schrikkelijke wraak des hemels. De koning wankelde plotseling, en viel terug in zijn zetel. Snijdende pijnen deden hem ineenkrimpen? hij moest naar zijn paleis gedragen worden. De toejuichingen tot den onsterfelijke van zooeven werden wel op vreeselijke wijze tot leugen gemaakt! Men bevond, dat tallooze wormen aan zijn ingewanden knaagden; reeds den vijfden dag was hij een lijk.

De vernederende ziekte, waaraan hij volgens Lucas' aangifte stierf (misschien was het die, welke in de wetenschap heminthiasis genoemd wordt), was van eenzelfde karakter als den vervolger der Joden Antiochus Epiphanus had getroffen, volgens het tweede Boek der Macchabeeën (9, 9); als waardoor zijn grootvader Herodes de Groote was gestorven volgens Flavius Josephus; als waardoor de latere christenvervolger keizer Galerius omkwam naar het verhaal van Eusebius; de straf van goddelooze vervolgers.

Zulke plotselinge klaarblijkelijke kastijdingen des hemels wor-