is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het betreffende onderdeel komen niet voor bespreking in aanmerking.

Na de gunning zal daartoe geen gelegenheid meer zijn en wordt geacht, dat de aannemer zich met de berekening accoord verklaart en de hoeveelheden voor zijn rekening aanvaardt.

Bij bedragen, of hoeveelheden, die „ter verrekening” gesteld zijn, is dit uitdrukkelijk vermeld.

De verrekening geschiedt op de wijze bepaald in §

Beschrijving van bijzondere onderdeelen.

Niet alle opsommingen zijn even gemakkelijk! Vooral die voor verbouwingen kunnen soms eigenaardige moeilijkheden opleveren. Zij eischen, als de werkzaamheden over een groot aantal plaatsen verdeeld zijn, de volledige aandacht van den architect en zijn helpers. Een straf gehandhaafd systeem is hiervoor onontbeerlijk!

De bijzonderheid bij verbouwingen is meestal het sloopen van bestaande gebouwen of gedeelten daarvan. Overigens is er geen of zeer weinig wezenlijk verschil met de beschrijving van een nieuw werk.

Wordt het bestaande gebouw geheel geamoveerd, dan neemt men in den regel de beschrijving in het bestek op, tenzij het sloopwerk zóó groot is, dat een flinke opbrengst der afkomende materialen wordt verwacht en concurrentie bij gedeeltelijke aanbesteding die opbrengst nog kan stimuleeren.

Vaak betreft de amotie slechts gedeelten van het bestaande gebouw en grijpen sloop- en bouwwerk voortdurend in elkander. Noodig is in zoo’n geval:

le. Op de teekening(en) van den bestaanden toestand duidelijk aan te geven welke gedeelten moeten worden gesloopt.

2e. Deze onderdeelen te merken, waardoor ze gemakkelijk in de opsomming kunnen worden vermeld.

3e. Al deze onderdeelen te vermelden in een volledigen staat in het bestek.

4e. Zoo noodig te bepalen, dat tot de sloopwerken behoort het vlak hakken van muren ter plaatse van vervallen aansluitingen, hoeken, enz., naar den aard der omstandigheden.

5e. Te bepalen of de afkomende materialen:

a. eigendom blijven van den aanbesteder.

b. eigendom worden van den aannemer.

c. gebruikt moeten worden voor het nieuwe werk.

d. welke bewerking zij in geval c. moeten ondergaan.

e. moeten worden opgeborgen (in geval a).

f. moeten worden af gevoerd (in geval b).

6e. Aan te geven of bij het sloopwerk moet worden gestut Wjj prefereeren bovendien de wijze van stutten te beschrij-