is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van technische voorschriften thans zóó, dat aan lang gekoesterde wenschen voldaan is. Een eenvoudige toepasselijk-verklaring der A.V. en de G.B.V. (waarvoor ge de redactie vindt in het modelbestek) is thans voldoende, waardoor de kans op vergissingen en dubbelzinnigheden zeer beperkt is.

Bijzondere Voorschriften.

We komen thans tot de bijzondere voorschriften voor de uitvoering. „Bijzonder” in dezen zin, dat zij gelden voor een bepaald werk, in een bestek beschreven.

In de eerste plaats behoort hiertoe (in ons systeem) de clausule omtrent de hoeveelheden (zie blz. 31). Wij gelooven, dat wij hieraan niets meer behoeven toe te voegen. Later, in ons modelbestek, vindt de lezer deze bepalingen in het verband terug. Vervolgens worden in de 2e afdeeling geregeld:

a. De oplevering.

b. De onderhoudstijd.

c. De betaling.

Deze drie houden nauw verband. De regeling van het eene grijpt altijd in die van het andere. Wij zullen dus goed doen deze onderwerpen nauwkeurig te bekijken.

a. Het bepalen van den tijdsduur voor een werk is o.i. een van de moeilijkste onderdeden van het bestek-maken. Het geheele complex van handelingen, het verband van de werkzaamheden en de verschillende mogelijkheden moet men, geleid door ervaring, overzien. Natuurlijk moet de architect thans ook weer in de eerste plaats de belangen van zijn opdrachtgever in het oog houden, maar voorts is hem toch ook geboden aan de andere partij, den aannemer, niet iets onmogelijks op te leggen.

Het belang van den bouwheer brengt in den regel mede, dat het werk gereed zij op een bepaalden datum of binnen een bepaalden tijd. Op tweeërlei wijze kan het bestek dit voorschrijven:

Ie- door den datum van oplevering te noemen.

2e. door den datum van aanvang vast te stellen en vervolgens den tijdsduur van het werk te bepalen, uitgedrukt in dagen, weken of maanden.

Zonder commentaar blijkt hieruit wel, dat de bedoeling van het bestek is: dezen termijn (die vaak verband houdt met zakelijke gevolgen) als niet-verlengbaar te beschouwen, als een z.g. „fatalen termijn”. De enkele bepaling heeft dus zekere rechtsgevolgen, die men weer alleen door bijzonder beding kan vervangen of wijzigen. Inderdaad is dergelijk beding wenschelijk, doch dit vormt een onderdeel van de 3e afdeeling van het bestek. Wij zullen dit dus in het desbetreffende hoofdstuk bespreken. Voorloopig weten we voldoende om aanstonds de opleveringsclausule te kunnen redigeeren.

Eén technische opmerking voegen wij hieraan toe: