is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De A.A.V. behandelt in: . Overeenkomstige § in A.V..

& 1 Overeenkomst van aanneming.

§ 2 Inlichtingen en aanwijzing ter plaatse.

§ 3 Aanbesteding.

§. 4 Gunning.

§ 5 Directie.

§ 6 Overdracht van het werk I—* T

§ 7 Onderaannemers 1— 7

§ 8 Gemachtigde van den aannemer L— 6-

§ 9 Verplichtingen van den aannemer ' I—- 3

§ 10 Verplichtingen van den aanbesteder.

§11 Aanvang van het werk 2— 8

§ 12 Toestand van het werkterrein bii den aanvang van het werk 7—28

§ 13 Orde bij de werkzaamheden, naleven van wetten, besluiten, verordeningen enz 6—25

§ 14 Afbakening, peilingen, opmetingen enz. 6—27

§ 15 Werkterrein, schuttingen, loodsen, keten, gereedschappen, enz ... 7—429, 30

§ 16 Hulpmiddelen van den aanbesteder 7—31

§ 17 Maatregelen ten behoeve van de veiligheid [ 8—41

§ 18 Voorziening in gemeenschap en afwatering i 6—26

§ 19 Verband van het werk met andere werken 6 —21

§ 20 Verzekering. j

§ 21 Gevonden voorwerpen |6—23

§ 22 Afbraak j ® 45

§ 23 Eigendom der bouwstoffen 9—43

§ 24 Keuring van bouwstoffen.

§ 25 Toezicht op de bewerking der bouwstoffen j 1— 2

§ 26 Verantwoordelijkheid voor de op het werk aanwezige

bouwstoffen , ® 44

§ 27 Arbeidsvoorwaarden.

§ 28 Vorderingen krachtens art. 1650 B.W. j

§ 29 Werktijd ®" ®4

§ 30 Ongeschikte werklieden.

§ 31 Maatregelen ten behoeve van de gezondheid, verpleging

enz 8—36 ij/m 39

§ 32 Besteksafwijkingen. Meer en minder werk.; 3 ,11, 12

§ 33 Vergissingen. .

§ 34 Schorsing van het werk |

§ 35 Staking van het werk \3 16

§ 36 Onuitvoerbaarheid.

§ 37 Termijn8verlenging i"

§38 Korting |p'15

§39 Opneming "

§ 40 Betaling s j ” tji

§ 41 Schade •••••••• ;4—16

§ 42 Aansprakehjkheid van den aannemer ingevolge artikel

1645 B.W. ■; , x _ x . ,

§ 43* ' Handelingen van den aannemer in strijd met bestek ot

overeenkomst. : ,

§ 44 In gebreke blijven van den aannemer.. , 1 4

§ 45 Faillissement, surséance, curateele of overlijden van den ,

aannemer , • • • • •

§ 46 Vastlegging van den toestand met het oog op de 1

mogelijkheid van een geschil I 10

§ 47 Geschillen

§ 48 Bijzondere bepalingen voor spoedgeschillen • >