is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenzij de staking of uitsluiting een gevolg is van een handeling

des aannemers in strijd met:

le. een wettelijke bepaling inzake den arbeid; of

2e. een ter plaatse geldende arbeidsovereenkomst; of

3e. op eenigerlei wijze door den aannemer is uitgelokt.

Ondanks zorgvuldige uitvoering en nauwgezette controle bestaat de kans, dat zich in een bouwwerk na verloop van eenigen tijd gebreken openbaren. Zij kunnen het gevolg zijn van fouten in de uitvoering of van het gebruik van ondeugdelijk materiaal. Het is wenschelijk den aanbesteder te vrijwaren voor schade van deze soort. Een middel daartoe vindt men hierin: de aannemer wordt verplicht gedurende een zekere tijd, in den regel varieerend van drie tot twaalf maanden, alle voorkomende gebreken, ontstaan door bovengenoemde oorzaken, te herstellen voor zijn rekening. Een gedeelte van de aanneemsom, de „onderhoudstermijn”, wordt pas betaald na het verstrijken van den „onderhoudstijd” en wanneer de aannemer de noodige herstellingen heeft verricht.

Omtrent dezen waarborg van de rechten van den aanbesteder bepalen de A.V. niets- Met de voorschriften voor „onderhoud van gebouwen” (§ 305, 1° t/m. 26°) heeft het hierbedoelde „onderhoud” niets uitstaande. In elk bestek behoort een clausule opgenomen te worden, die dit onderdeel regelt.

We komen dus thans bijv. tot een redactie als de volgende: Overschrijding van den opleveringstijd, voor zoover zij een gevolg is van de uitvoering van werken door derden, of van een in de vorige alinea genoemde werkstaking of uitsluiting, of wel van onwerkbare dagen door vorst of regen, zal slechts dan aanleiding geven tot termijnsverlenging indien de geldigheid van de oorzaak der overschrijding terstond na het intreden of de beëindiging van die oorzaak schriftelijk door de Directie is erkend. Onwerkbare dagen worden geacht te zijn die dagen, waarop naar het oordeel van de Directie in verband met de weersgesteldheid gedurende minstens vijf uren de arbeid moet worden gestaakt; als onwerkbare halve dagen worden in rekening gebracht die waarop hetzij vóór, hetzij na den middagschaftijd gedurende minstens twee uren. om bovengenoemde reden de arbeid moet worden gestaakt. Zoodra de aannemer meent klacht te hebben over slechten voortgang Van het werk buiten zijn schuld, geeft hij daarvan schriftelijk kennis aan de Directie, daar latere reclames niet zullen worden geteld.

Gedurende den onderhoudstijd behoudt de aannemer alle werken in onderhoud. Alle schade in dien tijd ontstaan aan zijn werk door onvoldoende bewerking of materialen en klaarblijkelijk dus niet veroorzaakt door derden, moet door den aannemer op eerste aanzegging der Directie voor zijn rekening worden her-