is toegevoegd aan uw favorieten.

25 jaar padvindersbeweging te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPVOEDING TOT MANNEN

De vurige wensch van ouders en opvoeders is hun beschermelingen tot gelukkige menschen te laten opgroeien. Het bereiken van dit einddoel hebben die ouderen weliswaar niet in de hand, maar de jeugd verkeert alleen dan in de mogelijkheid gelukkig te worden, wanneer zich in haar een evenwicht ontwikkelt tusschen kennen en kunnen, tusschen wetenschap en vermogen om te doen, d.w.z. om zoowel zich zelf te beheerschen als om in goede richting actief op te treden, een evenwicht dus tusschen kennis en karakter.

Overtreft iemands karakter in deugdzaamheid en kracht de door hem vergaarde hoeveelheid wetenschap, dan zal hij de moeilijkheden, die zich in zijn leven voordoen vermoedelijk op de juiste wijze aanpakken en vermoedelijk ook zich naar behoefte meer wetenschap eigen maken. Hij zal dus in het algemeen over zijn daden tevreden zijn en zich daardoor gelukkig kunnen gevoelen.

Blijft echter iemands karakter in deugdzaamheid en kracht bij zijn kennis ten achter, dan zal hij zich ontevreden en ongelukkig gevoelen, want hij zal zich telkens opnieuw bewust zijn, dat hij in zijn daden tekort schiet.

Voor het vergaren van wetenschap wordt overvloedig gezorgd. Maar uit het bovenstaande volgt, dat karaktervorming voor het geluk der menschheid de meeste zorg behoeft.

Het karakter, het vermogen om het goede te doen en het verkeerde te laten, staalt men alleen door oefening. Hier baat geen bloote theorie. Het ligt in den aard van alle jonge wezens zich te oefenen door spel voor de taak, die hen in de toekomst wacht. Dèn geen andere theorie, behalve die, welke op het spel zelf betrekking heeft; dèn geen ouderen, die alle moeilijkheden wegnemen; integendeel, dèn alleen de stille leiding van ouderen, die zorgen, dat er moeilijkheden liggen van dien aard, dat de jongens er pleizier in hebben ze tot oplossing te brengen.

De jongens pakken aan, zoo stalen zij hun doorzettingsvermogen, hun zelfbeheersching, hun karakter. Alleen zoo groeien jongens op tot mannen. Hieraan zoo krachtig mogelijk mede te werken is het doel van de padvindersbeweging.

C. J. DE VRIESE