is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vocaten en rechters en vertelde geschiedenissen, die hij interessant vond. Van Zoltan, die een belangstellend gezicht trok en soms een paar vragen stelde, had hij nu den indruk, dat hij een verstandige en bescheiden jongen was. Dezen avond heerschte er weer de gewone atmosfeer in huis, vader praatte en de anderen luisterden. Ze hadden allemaal het gevoel, of ze al lang zoo bij elkaar hoorden.

„Vindt u het goed, dat ik morgen ook kom?” vroeg Zoltan.

„Kom maar gerust, jongen,” zei Haller en klopte hem op zijn schouder.

15

De kamer van den ambtenaar van den burgerüjken stand liep stampvol met vrienden en goede kennissen, je kon niet eens de deur dicht doen, want er kwamen steeds meer menschen. Het was warm en rumoerig in de nauwe, slecht verlichte ruimte. Zoltan stond in een jacquet en Antonia in een mooie donkerblauwe japon voor den goedig lachenden ambtenaar. Geen van beiden waren ze in een toestand van rustig bewustzijn. Antonia glimlachte bleekjes en beefde over haar heele lichaam. In het hoofd van Zoltan klopte en bonsde het bloed. Achter hen rumoerden de menschen. „Een knap stel,” — zei iemand en Zoltan probeerde de stem te herkennen. Hij keek naar het raam, dat gebarsten was en waarvan de barst met een strook bruin papier was dichtgeplakt. Hoeveel salaris zou zoo’n ambtenaar van den burgerüjken stand wel hebben? De trein vertrekt om zes uur twintig, de kaartjes zijn in den zak van zijn overjas, ze zullen toch niet gestolen worden? In zijn verbeelding zag hij vertrekkende, afscheid nemende menschen, een conducteur vraagt de kaartjes: ze zijn verdwenen. Verschrikkeüjk! Nee, o nee, ze zuUen niet gestolen worden.

„Bent u bereid Antonia HaUer tot uw vrouw te nemen?”

Dat werd aan hem gevraagd.

„Ja.” En dan nog eens duideüjker, harder: „Ja!”

Nu werd aan Antonia de vraag gesteld, of ze bereid was met Zoltan Bittó te trouwen.

„Ja,” prevelde Antonia.

Voor de oogen van Antonia schemeren ook aüerlei vizioenen. Ze ziet een moment de kleine kamer in de Wesselényistraat, waarvan ze verleden week met plechtigen weemoed afscheid genomen hebben. Hun nieuwe woning met de vier ruime