is toegevoegd aan uw favorieten.

Doel en werkwijze

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«

DE NEDER LA N

BESCHERMVROUWE:

H.M. DE KONINGIN KONINKLIJK COMMISSARIS:

Z. K. H. PRINS BERNHARD

DER NEDERLANDEN

KONINKLIJK GOEDGEKEURD

NATIONAAL HOOFDKWARTIER:

ALEXANDERSTRAAT 20, DEN HAAG, TEL. 112088, GIRO 150484

De eenige Nederlandsche padvindersorganisatie, welke is aangesloten bij en dus erkend is door den wereldbond van padvindersvereenigingen, Boy Scouts International Bureau (Voorzitter Lord Baden Powell of Gilwell), is „De Nederlandsche Padvinders", Nationaal Hoofdkwartier, Alexanderstraat 20, 's Gravenhage.

Van deze organisatie maakt „de Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders", de N.C.V.P., deel uit en de „Katholieke Verkenners" zijn er bij aangesloten.

Waar de huidige wetten van ons land niet de mogelijkheid openen om naam, uniform en onderscheidingsteekenen te beschermen tegen gebruik door onbevoegden, onderzoeke men, alvorens met een padvinders-vereeniging in verbinding te treden of deze te steunen, of deze vereeniging onderdeel is van „De Nederlandsche Padvinders" (N.P.V.) en dus wat haar doel, organisatie en leiding betreft, voldoende waarborg biedt tegenover de ouders.

DSC H E

PADVINDERS

RAAD DER

Ti- r t n/r » ,u , VEREENIGING

Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, Minister v. Staat, Lid van den Raad

van State, J. v. Oldenbameveltlaan 82, ’s-Gravenhage.

J. M. de Booy, Directeur B. P. M., Carel van Bylandtlaan 30,

’s-Gravenhage.

C. J. M. Collette, Gen. Maj. b. d., v. Horvettestraat 55, Voorburg.

Mr. J. van Gelein Vitringa, Raadsheer i. d. Hoogen Raad,

Bankastraat 143, ’s-Gravenhage.

C. J. Hasselman, Lid van den Raad van State, Groenhovenstraat 11, ’s-Gravenhage.

Pangeran Adipati Ario Koesoemo Joedo, Oud-lid v. d. Raad van Ned. Indië, Statenlaan 48, ’s-Gravenhage.

J. P. Osten, Vice-Adm. b. d., v. Bevemingkstr. 22, ’s-Gravenhage.

Prof. Ir. R. L. A. Schoenmaker, Julianalaan 16, Delft.

Mr. R. J. M. Verheijen, Oud-Proc. Gen. v. Ned. Indië, St. Hubertuslaan 21, Maastricht.

A. Oosterlee, Secretaris, adv. lid, Bij le veld singel 15, Nijmegen.

A. H. van Leeuwen, Penningmeester, adv. lid, Kiplaan 3, ’s-Gravenhage.

HOOFDKWARTIERS-

COMMISSARISSEN

A. Oosterlee, Hoofdcommissaris, waam. Hoofdverkenner, H.K.C. (BESTUUR) voor Training en Verkenners, wnd. H.K.C. voor Voortrekkers,

Secretaris, Bijleveldsingel 15, Nijmegen, Tel. 23220, na 5 uur:

23270.

A. H. van Leeuwen, Penningmeester, H.K.C. voor Uitrustingen en Uniformen, Kiplaan 3, ’s-Gravenhage, Tel. 338083.

H.K.C. voor Ned. Indië, Suriname en Curagao: J. D. A. de Fremery,

Nic. Beetslaan 8, Voorburg.

Wnd. H.K.C. voor R.K. Verkenners: Mr. R. Höppener, Willem IIsingel 9, Roermond.

H.K.C. voor N.C.V.P.-groepen: Ds. W. M. A. Kalkman, Koninginneweg 169, Amsterdam-Zuid, Tel. 92660.

H.K.O. voor Zeeverkenners: G. Mante, van Meerkerkestraat 8,

’s-Gravenhage, Tel. 774079.

H.K.C. voor Bijzondere Eischen: Ph. D. Baron van Pallandt van Eerde, Ommen, Tel. 66.

H.K.C. voor het Buitenland: P. P. C. van Rijen, Koningin Mariastraat 9, ’s-Gravenhage.

HK.C. voor Oud-Padvinders: Ir. P. Telder, Krakelingeweg 2,

Zeist.

H.C. voor Ned. Oost-Indië: R. Polis, Tjikini 26, Batavia-C.

Secr. Hoofdkwartier: H. J. Spijkerman, Alexanderstraat 20,

’s-Gravenhage (Tel. part. adres 716891).

Commissaris voor hef Disfrict:

Secr. der Plaatselijke Afdeeling: