is toegevoegd aan uw favorieten.

Doel en werkwijze

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE

WERKWIJZE

lofte en -wef een hooger besef van en beter inzicht in deze wet en belofte wordt gegeven. De Padvindersaandacht treedt niet in de plaats van, doch is een aanvulling op, de in Regel 3 genoemde godsdienstplichten, -voorschriften en -onderrichtingen.

FINANCIËN

Het is overeenkomstig den geest van de padvindersbeweging om het geld, dat noodig is ter bestrijding van de onkosten die de jongens maken, door hen zelf te laten verdienen en er niet om te bedelen.

De bijdragen van ouders en andere donateurs aan een bepaalde Groep, worden beheerd door den penningmeester van het Groepscomité, terwijl de contributies van de jongens zelf worden beheerd door den penningmeester van de Groep. De Groepsleider moet er voor zorgen, dat hiervan een behoorlijke administratie wordt gevoerd en de jongens hebben recht op inzage der boeken, waarin de door hen zelf bijgedragen gelden worden verantwoord.

Groepen, Afdeelingen en Districten zorgen voor eigen geldmiddelen. Het Bestuur der Plaatselijke Afdeeling bepaalt zelf het minimum bedrag der contributie, waarvoor men lid kan worden van een Plaatselijke Afdeeling. In de Spelregels der Vereeniging wordt aanbevolen dit minimum niet hooger te stellen dan ƒ1.— voor ouders van padvinders en voor oud-padvinders en ƒ3.— voor andere personen.

Wat zijn financiën betreft, is het Nationaal Hoofdkwartier van „De Nederlandsche Padvinders" hoofdzakelijk aangewezen op eventuëele baten, voortvloeiende uit den verkoop van padvindersartikelen, insignes en lectuur, op een kleine jaarlijksche contributie van de leden der Vereeniging en op de bijdragen der begunstigers. Deze gelden dienen om de kosten van administratie, vereenigingsorgaan, buitencentrum, leiderstraining, salarissen personeel en van de verdere landelijke organisatie te bestrijden, leder jaar wordt een jaarverslag gepubliceerd. Men kan begunstiger worden van de nationale Vereeniging voor een minimum bedrag van ƒ10.— per jaar of ƒ 100.— ineens, te zenden aan den Penningmeester, Alexanderstraat 20, 's-Gravenhage. Postgiro 150484.