is toegevoegd aan uw favorieten.

Het keizerlijke Weenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juli onderteekende Frans-Joseph de oorlogsverklaring. De lont was in het kruit geworpen, de geweldige ontploffing volgde vanzelf.

Den 29sten Juli bombardeeren Oostenrijksche kanonnen Belgrado”.

Het uitbreken van den wereldoorlog

„Zoodra Oostenrijk Servië den oorlog had verklaard, kwam het Duitsche rijk voor de zware taak te staan de interventie van de andere mogendheden in het Servische conflict te verhinderen. Die interventie kon van tweeërlei aard zijn, vredelievend en welwillend of gewapend en dreigend. De eerste ging uit van Engeland, de tweede van Rusland. Maar zoowel de eene als de andere moest de Duitsche regeering afwijzen en zelfs afweren; de zaken hadden zich nu eenmaal zoo ontwikkeld, dat Duitschland door móést tasten en daardoor de verdenking niet kon ontgaan, dat het den oorlog heeft gewild en bedoeld”. Op de Russische generale mobilisatie volgde automatisch het ultimatum van Duitschland. Den 31sten Juli bood Pourtalès het in Sint-Petersburg aan; de minister van buitenlandsche zaken, Sazanow, weigerde er aan te voldoen en den eersten Augustus volgde de oorlogsverklaring van het Duitsche rijk aan Rusland. Twee dagen later kwam de oorlogsverklaring aan Ruslands bondgenoot Frankrijk, die nu onvermijdelijk was geworden en nog een dag later, den vierden Augustus, die aan België. Dienzelfden dag overschreden Duitsche troepen de Belgische grens, hetgeen Engeland aanleiding gaf op zijn beurt Duitschland den oorlog te verklaren....”

„Het ligt voor de hand, dat de uitbarsting van den zomer van 1914 de explosie was van springstoffen, die reeds lang opgehoopt lagen in Europa.*) Toch kwam ze voor de overgroote meerderheid der menschheid als een

‘) Brugmans en Kernkamp: Algemeene Geschiedenis dl. 4.