is toegevoegd aan uw favorieten.

De moderne staatsgedachte in het licht der jongste encyclieken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zuiver afgestemde woordengebruik, de eerbied voor de traditie, de continuïteit, welke men in de opeenvolgende encyclieken kan waarnemen, de voorliefde voor de Thomistische theologie en philosophie, de totaliteitsgedachte en de evenwichtigheid, — al deze eigenschappen wortelen tenslotte in één karaktertrek van fundamenteele beteekenis, waaraan thans enkele opmerkingen mogen worden gewijd.

Wanneer Leo XIII Thomas van Aquine als leidsman bij de wijsgeerige en godgeleerde studie aanwijst, dan wordt deze voorkeur gemotiveerd met de overweging, dat zijn leer geheel af gestemd is op de werkelijkheid. Thomas doctrine is realiteitsleer. Eerbiedige waarneming en nauwgezette ontleding van al het bestaande heeft hem behoedt voor subjectieve vervorming van de levensproblemen. Niet de mensch, aldus Thomas’ devies, maar God en de natuur zijn de maatstaf van alles, d.w.z. in de schepping moet de mensch, onbevooroordeeld en zonder bijmenging van eigen gedachtenproducten, trachten te lezen den zin en het doel, dat God, de auteur der schepping, erin gelegd heeft.

Dit ware realisme vormt ook de kern der jongste encyclieken. Zoo leest men in Divini Redemptoris (aó):

Boven elke andere realiteit staat het verheven, eenig hoogste Wezen, God. de almachtige Schepper van alle dingen, de alwijze en rechtvaardige Rechter van alle menschen. Deze hoogste werkelijkheid, God, is de meest absolute veroordeeling van de onbeschaamde leugens van het Communisme. Immers, niet omdat de menschen geIooven, bestaat God, maar omdat Hij is, daarom gelooft in Hem en bidt tot Hem ieder, die niet vrijwillig de oogen sluit voor de waarheid.

Geen ander geluid Iaat de encycliek over Duitschland hooren (20):

Het uitleveren der zedenleer aan subjectieve, met de tijdstroomingen wisselende menschelijke meeningen, in plaats van haar te verankeren in den heiligen Wil van den eeuwigen God en in Zijn geboden, opent wagenwijd de deur voor ontbindende krachten.