is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

datgene wat alle kloosterlingen gemeen hebben: het streven naar de christelijke volmaaktheid. Maar daarbij leidt hij dat streven over een geheel eigen weg, geeft aan het dagelijkse leven van de zusters bij gebed en werk een eigen richting, zó dat dit leven in de Kerk een aspect krijgt van 'n geheel eigen schoonheid, waardoor de nieuwe Congregatie op de haar eigen wijze God moet verheerlijken, de zielen dienen en de Kerk tot sieraad strekken.

Dit geheel bijzondere, dat de Stichter in zijn Congregatie beoogt, is de verering van de H. Drievuldigheid en heel bijzonder van den H. Geest.

„O Sanctissima Trinitas”. ’t Is de verzuchting die hem zo vaak op de lippen komt; terwijl 't ook moeilijk voor hem is een preek of onderrichting te houden, zonder iets gezegd te hebben van den „groten'* en „goeden” H. Geest.

3 October 1887 wijdt hij zich zelf met ziel en lichaam aan Hem toe. „O H. Geest, ik breng mijzelf met ziel en lichaam aan U ten offer. Geef mij de genade de grootheid Uwer liefde te erkennen en voor U alleen te leven en te sterven. Help mij rein van zonde door dit leven te gaan en steeds in alles te handelen volgens Gods H. Wil.” Zijn ziel jubelt als hij op 19 Maart 1889, den H. Geest ter ere, de eerste steen mag leggen voor de kerk, die ’t Gezelschap van het Goddelijk Woord in WenenMödling bouwt en aan Hem toewijdt. Dan, in hetzelfde jaar nog, neemt zijn plan: de stichting van een Congregatie voor Missiezusters, vaster vormen aan en hij heeft reeds besloten, dat die zusters de naam zullen dragen van: „Dienaressen van den H. Geest.

„Alles tot meerdere eer en glorie van den H. Geest”. Dat komt te staan boven de eerste bladzijde van 't ontwerp van hun heilige Regel. In het eerste deel daarvan spreekt hij over de verering van de H. Drievuldigheid en van den H. Geest. De zusters zullen er naar streven den enen God in Drie Personen boven alles te aanbidden en te vereren. Den H. Geest zullen ze een heel bijzondere verering bewijzen. Ze zullen Hem als den Vader der Liefde en als Uitdeler van alle genaden beminnen, aanbidden en verheerlijken en ook bij anderen Zijn verering zoveel mogelijk bevorderen. Met de liefde van een kind voor zijn vader, nog meer, met de liefde van een bruid